Algı kanunlarına ilgilendiren yasa teklifinin 25 maddesi kabul edildi

Türkiye Büyük Kavim Meclisi (TBMM) yeni yasama yılı 1 Teşrinievvel itibarıyla başladı. Çalışmalarına başlayan Divan gündeminde, SELIM Öğür milletvekillerinin imzalarını taşıyan Idrak Usul Kanunu ile Kâh Kanunlarda Mübayenet Yapılmasına Dayalı Kanun Teklifi var. Söz Konusu kanun teklifinin 25 maddesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ’nda görüşülerek kabul edildi. Akseptans edilen maddelere bakarak, macerasız usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları dirimsel vergisinden ayrıklık tutulacak. “Tezyifkâr esnaf” adına ifade edilen ve 850 bin civarında olan bu mükellef grubunun kazançlarının derogasyon edilmesiyle almanak beyanname vermemeleri sağlanacak. Toplumsal mazruf üreticiliği ile müteharrik cihazlar üzere uygulama geliştiriciliğinde alacak istisnası getirilecek. Buna göre, internet ortamındaki sosyal apışlık sağlayıcıları üzerinden mukavemetli, kaynak, patırtılı, videoteyp kadar içerikler paylaşan içtimai muhteva üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile fikirli telefon yahut tablet kabil işlek cihazlar için aplikasyon geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve eş platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar, dirimsel vergisinden istisna tutulacak.Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzdelik 15 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak ve Dirimlik Vergisi Kanunu’nun “muhtasar beyanname” ve “algı tevkifatının yatırılması” antetli maddelerindeki esaslar çerçevesinde bildirme edip ödemekle memur olacak. Bu tutar üzerinden antrparantez tevkifat yapılmayacak. Mükelleflerin, aranjman kapsamı dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan alacak ya dahi iratlarının bulunması, istisnadan faydalanmalarına engel oluşturmayacak. İstisnaya ait şartların taşınmadığının tespiti halinde, kalık gerçekleşme fail alacak, alacak ziyaı cezası kesilerek gecikme faiziyle alay malay öğrenim edilecek. Cumhur Reisi, düzenlemedeki tevkifat oranını beher canlılık türü üzere ayrı ayrı sıfıra büyüklüğünde indirmeye, tıpkısı katına büyüklüğünde artırmak kanalıyla yeniden tespit etmeye izinli olacak. Ekincilik sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için amme gurur ve kuruluşları yoluyla yapılan sübvansiyon ödemeleri, dirimlik vergisinden istisna tutulacak, bu ödemelerden rastgele idrak kesintisi yapılmayacak. Aniden çok takvim yılına sirayet eden yapım ve onarma işleri üzerinden gelir elde fail mükelleflerin verecekleri almanak sağlık vergisi beyannameleri, işlerin tekmil edildiği takvim yılını izlem fail yılın gücük ay ayının esasen 25.Bir takvim yılında elde edilen varidat, şubat ayının başından 25. günü akşamına büyüklüğünde yıllık dirimsel vergisi beyannamesi ile bildirme edilecek. Almanak bildirge ile bildirilen sağlık üzerinden gerçekleşme ettirilen dirimlik vergisi, küçük ay ve haziran aylarında girmek amacıyla iki eşit taksitte ödenecek. Akan vergilendirme dönemi içindeki üç, altı ve dokuz aylık periyodlar üçer mahiye dönemler itibarıyla arızi idrak dönemleri akseptans edilecek. İlgili takvim yılı veya adisyon döneminin akıbet üç aylık dönemi ise geçici idrak dönemi kapsamında sayılmayacak, madde kapsamındaki mükellefler tarafından bu devir üzere eğreti idrak beyannamesi verilmeyecek. Vergiye tınlamalı mükelleflerin idrak indirimden intifa koşulu olan “indirimin hesaplanacağı beyannamenin ilişkin olduğu yıl ile geçmiş iki yılda haklarında tarhiyat yapılmamış olması” koşulu, yapılan tarhiyatların kesinleşmesine sadık olacak. Bahis Konusu süre süresince kesinleşen tarhiyatın indirim miktar sınırının yüzdelik 1’inden bir iki olması yerinde da indirimden intifa şartları ihlal edilmemiş sayılacak. Yapılan tarhiyatın indirimden yararlanıldıktan sonraları kesinleşmesi durumunda yararlanılan indirimin mükelleften düşüncesiz alınmasına ilgilendiren hükümranlık, bap metninden çıkarılıyor.Fiziki ortamdan mutlak olarak elektronik ortamda kazanç dairesi kurulabilecek. Elektronik ortamda kurulan algı dairelerinin ayrıksı kazanç dairelerinin şubesi adına belirlenerek mükelleflere acul ve çalışkan hizmet verilebilmesinin sağlanması, kazanç dairesince yapılan işlemlerin elektronik ortamda kurulan vergi daireleri vasıtasıyla birlikte yerine getirilmesini gerçekleştirme edecek düzenlemeler yapma üzerine Kaynak ve Maliye Bakanlığına bitirme verilecek. Dirimsel İdaresi Başkanlığının görev alanına ilişkin işlerde bakım alımı tarafından çalıştırılanlar ile bakım alımı yapılanların eş ve yöneticileri birlikte öğrendikleri maden ve gizli kalması gereken sair hususlar açısından yasaklara, bu görevlerinden ayrılsalar bile uymak zorunda olacak. Ecnebi ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatlar, Dirimsel İdaresi Başkanlığına gönderilmeksizin, vergi dairesi başkanlıkları veya defterdarlıklar aracılığıyla direkt sıkıntılı dışı temsilciliklerine gönderilecek. 3 bin 600 Türk Lirasından aşkın vergi veya vergi cezasına ilişik ettiği takdirde, ilan yazısı Hazine ve Maliye Bakanlığına vabeste algı daireleri açısından Dirimlik İdaresi Başkanlığının, diğerleri üzere ait idarenin resmi genel ağ sitesi üzerinden da duyurulacak.Kaynak ve Maliye Bakanlığı, mükelleflerin bildirmeye bağlı olduğu bilgilerin, amme alım ve kuruluşları yoluyla Bakanlığa yazılmış yahut elektronik kendisine bildirilmesi yerinde, bu bildirimi mükelleflerce işlenmiş bildirim yerine kabul etmeye, bu şekilde kabul edilecek bildirimleri neşelilik konusu, dirimlik unsuru ile mükellefiyet, vergi, hisse senedi yeri ve şirket türlerini ayrı ayrı veya gelişigüzel dikkate alarak tayin etmeye ve uygulamaya ilişik asıllar ve esasları belirlemeye izinli olacak. Fiziksel ortamda tutulan defterlerde bulunan teyit zorunluluğuna analog şekilde, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Ticaret Bakanlığı ile ortaklaşa yahut kendisinin belirlediği usul, temel ve süreler dahilinde bahis konusu defterler için nişancı alınması yahut defterlerin onaylanması konfirmasyon mesabesinde sayılacak. Nişancı alınması ve icazet işlemlerinde belirlenen asıllar, ana ve sürelere uyulmaması halinde ise defterlerin doğrulama ettirilmemiş kabul edilecek. Mükelleflere istimal mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen mecburi bilgileri taşımaması halinde bu belgelerin idrak kanunları itibarıyla on paralık düzenlenmemiş sayılması uygulaması kapsamına elektronik doküman kendisine düzenlenmesi gereken belgeler birlikte dahil edilecek.Dirimlik Vergisi Kanunu’nun tekrarlı 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara laf teslim ve hizmetler eklenmiş değer vergisinden ayrıklık edilecek. Kurumlar Vergisi beyan sürelerinde düzenlemeye gidilen teklifle, Kurumlar Vergisi beyannamesi, adisyon döneminin kapandığı ayı izleyen üçüncü ayın birinci gününden 25. günü akşamına büyüklüğünde mükellefin ilişkin olduğu alacak dairesine verilecek. Yatırım motivasyon belgesi bazında yapılan yatırım harcamasına yatırıma katkı oranının uygulanmasıyla belirlenen tutarın yüzde 10’luk kısmı, Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı takip fail ikinci ayın sonuna büyüklüğünde rica edilmesi şartıyla, ÖTV ve KDV dış gelmek için tahakkuk etmiş farklı alacak borçlarından terkin yapılmak aracılığıyla kullanılabilecek..
Share: