SGK tebligatları elektronik ortama taşınıyor

İnternetin kolaylaştırıcılığı ve artırım sağlayıcılığı, bilgiye macerasız algı özeliği tıpkısı araya gelerek Sosyal Asayiş Kurumu ’na (SGK) ve Gurur’a tutkun hareket eden bütün bireylere bakım edecek. “Toplumsal Güvenlik Kurumu ’nca (SGK) Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazete’dahi yayınlandı. Yönetmeliğin uygulanmasında; konfirmasyon, bilgilendirme ve belgelendirme ile bilgelik güvenliğinin sağlanması, şahsi verilerin korunması, entegrasyon ve hisse senedi birliğinin, bakım kalitesinin, millî ve uluslararası standartların sağlanması ilkeleri ayn önüne alınacak. SGK marifetiyle, mevzuat gereği tebliği müstelzim umum evraklar, muhataplara ilişkin yönetmelikte belirlenen ahkâm çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilecek. Ancak elektronik yolla tebligatın mecburi tıpkı sebeple yapılamaması halinde, kendilerine elektronik ihbarname yapılması gerekenlere ayrıksı usullerle birlikte tebligat yapılabilecek. 5510 sınırlanmış Içtimai Sigortalar ve Umumi Esenlik Sigortası Kanunu’nun 88. maddesine istinaden işverenler, yönetmelikte belirlenen sürelerde elektronik ihbarname adresi almak ve elektronik sistemi dercetmek zorunda olacak. Değişik muhataplar, isteğe mecbur namına kendilerine elektronik ortamda ihbariye yapılmasını talep edebilecek. İsteğe mecbur olarak kendilerine elektronik ihbariye yapılmasını talip eşhas, bu sistemi kaplamak zorunda olacak ve elan bilahare bu kapsamdan çıkamayacak. Elektronik ihbariye adresi kabul etmek zorunda olan işverenler, SGK yoluyla belirlenen tümce üzerinden, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi izlem fail üç kamer ortamında referans yapmakla görevli olacak. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerin dahi sigortalı çalıştırmaya başladığı kocaoğlan/dönemi izleme eden aydan itibaren üç kamer ortamında, Kurumca belirlenen herkes üzerinden referans yapması gerekecek. Elektronik bildirim adresi edinme zorunluluğu sıfır ancak isteğe mecbur namına kendisine elektronik bildirim yapılmasını talep fail muhataplar birlikte başvurularını Kurumca belirlenen herkes üzerinden yapacak. Elektronik imzalı evrak, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün böylelikle tebliğ edilmiş sayılacak. Olay kayıtları, muamelat ahit bilgisi eklenerek arşivde erişilebilir şekilde saklanacak. Ancak evrakın ait mevzuat hükümleri gereğince imha edilmesini müteakip e-Ihbarname kayıtları dahi silinebilecek. Istek halinde elektronik tebligata ilgilendiren kayıtlar muhataba yahut mezun mercilere sunulacak. Tebliğe ait kayıtlar damarı bozuk ispat edilmedikçe kesme delil kabul edilecek. Hukuksal kişilerde tecim sicil kaydının silindiği ruz itibarıyla, gerçeklik kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine değişmeyen verildiğinin SGK yoluyla tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi bakımından elektronik bildirim adresi kapatılacak. Ölen/gaipliğine değişmeyen sunulan kişinin elektronik tebligat adresinin, mirasçıları aracılığıyla sosyal asayiş yer müdürlüğüne yahut toplumsal güvenlik merkezine başvuru yapması halinde bile kullanımı sonlandırılacak. SGK ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen prosedür devir bilgisi kayıtları, elektronik ihbarname sistemi iş süreçlerinin sürekliliğini yahut vukuf güvenliğini gözdağı fail evet de öngörülemeyen durumlara ilişik işlem ahit bilgisi kayıtları ile muhatabın elektronik ihbarname sistemine erişim kayıtları 10 sene, görüngü kayıtları 30 yıl Gelgel aracılığıyla erişilebilir şekilde güvenliği, gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak sahabet edilecek. SGK’nın elektronik ortamda yapacağı bildiri işlemlerine müteveccih usul ve esasları belirleyen talimatname, 1 Teşrinievvel 2021’den itibaren yürürlüğe girecek.
Share: