Gümrük işlemlerinde izinli gönderici yetkisi koşulları belirlendi

Ticaret Bakanlığı’nın transit rejimine ilgili “Gümrük Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayınlandı. Transit rejimine tabi eşyayı, debi gümrük idaresine sunmadan sevk etmeye yetkilendirilmiş ve perhiz kapsamında yapılan işlemlerde transit işlemlerinden mesul sevimli “mezun gönderici” olarak tanımlanıyor. Tebliğ, 1 Aile 2022 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu izin için dolay müracaat bölge müdürlüklerine, başvuru Gümrükler Umumi Müdürlüğüne yapılacak. Bu kapsamda mukteza referans formları tasdik edilecek. Bu süreçlerde, belirlenen koşulların sağlandığına ilgilendiren kıymetlendirme ve tetkik yapılacak. İzinli gönderici başvurusunda bulunacak kişilerin, topluluk olunan şümullü teminat izniyle münasebetli güvence mektubu, Türkiye’de yerleşik bire bir kefil kuruluştan alınmış olması amacıyla şümullü güvence istimal veya teminattan vazgeçme iznine sahip olacak. yönetim kurulu üyeleriyle şirket sermayesinin yüzde 10 veya daha fazlasına topluluk ana kişiler üzerine müracaat formunda belirtilen suçlarla ilişkin kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmayacak. Başvurunun yapıldığı takvim yılından geriye dönük üç takvim yılı süresince herhangi bir yıl değişik kıymetlendirilmek üzere ihracat beyannamesi kapsamı eşyanın taşınmasına müteveccih namına TIR karnesi karışma yeryüzü beş altı 5 bin 500 transit beyanında diyet adalet sahibi olacak yahut yer birkaç 500 transit beyanında sırtçı sıfatını taşıyacak. Başvurunun yapıldığı takvim yılından geriye dönük üç takvim yılı süresince gelişigüzel yıl değişik kıymetlendirilmek üzere muamele gören kül bildirge sayısının yüzde 0,5’ini aşan sayıda rüşvet kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali cezası ile gümrük mevzuatının ihlali zımnında yüzdelik 2’sini aşan usulsüzlük cezası uygulanmamış olacak. Referans sahibi, asgari şartlara haiz sunu bir iki tıpkı tesise eş olacak. Avrupa Akreditasyon Birliği ’nin çapraz aşinalık anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş uygunluk istimara kuruluşlarınca düzenlenecek ve akreditasyon kurumunun markasını taşıyan muteber ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarına eş olacak. Gümrük idaresinin deli dolu kontroller gerçekleştirmesine imkân sağlayacak şekilde kayıtların güvenli ve izlenebilir şekilde tutulduğu benzeri lojistik programını kullanacak. Müracaat sahibinin finansal yapısı, başvuru yılından esbak üç yıl temel alınarak, yeminli finansal müşavir aracılığıyla incelenerek, başvuru formunda tamlanan şekilde olumlu görüşle rapora bağlanacak.Bu kişilere, transit beyanı sayısı dahi dörtte tıpkı nispetinde uygulanacak. Tebliğle, izinli gönderici yetkisi kapsamındaki gümrük işlemlerinde uyulacak esaslar de belirlendi. Buna göre; İzinli göndericinin tesisinden ihraç edilecek eşya, tesislerde, transfer aracına yüklenmeye hazır olarak örtüsüz veya sadık aynı yere konulacak evet birlikte nakil aracında aylı olarak bekletilecek. Eşyanın, ayrıksı değme yük ile karışmaması ve eşyaya salahiyetsiz müdahalenin önlenmesi amacıyla gerekli tedbirler alınacak. Kolay dış satım noktaları uygulaması dış kalkışmak için, ihracat beyannamesi, yetkilendirilmiş gönderici tesisinin sınırlı bulunduğu gümrük müdürlüğünden elektronik ortamda tescil edilerek onaylanacak. İzinli gönderici aracılığıyla eşyanın ihraç edilmeye amade olduğu gümrük idaresine elektronik ortamda bildirilecek. İhracat beyannamesinin işlemleri bittikten bilahare pırtı halihazırda hamile değilse taşıta yüklenecek ve araca izinli gönderici mührü uygulanarak basitleştirilmiş usulde transit beyannamesi tescil edilecek.
Share: