Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede kullanılmamış kararlar

Kaynak ve Maliye Bakanlığı Sağlık İdaresi Başkanlığının Kazanç Asıllar Kanunu Genel Tebliğinde, Vergi Usul Kanunu’nun fatura nizamına ilgili maddesine mütenevvi ahkâm eklendi. Bu kapsamda Vekillik, makul kriterleri dikkate alarak 7 günce fatura düzenleme süresini inzal ya üstelik faturanın malın konfirmasyon edildiği yahut hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirmekle mükellef olacak. Ayrıca Bakanlığa, Petrol Piyasası Kanunu ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Neşelilik Piyasası Kanunu’nda başkalık eden kanun kapsamında lisansa bağımlı faaliyetlerde bulunanlar ile denetim pulu, pul, çizgi im, hologram, maktu, ıstampa, sembol kabil hususi etiket ve işaretleri istimal zorunluluğu getirilen ürünleri imal yahut ithal edenlerden yeni işe başlayanlarda 10 milyon liraya büyüklüğünde, faaliyeti devam edenlerde 100 milyon lirayı geçmemek amacıyla benzeri eski hesap dönemine ilişik brüt satışlar toplamının yüzde 1’ine kadar inanca ahiz yetkisi verildi. Öte yandan Nezaret; bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, kaşe, alem kabilinden özel etiket ve işaretler verilmesinden ilk bu mahsulat zımnında hesaplanan ÖTV ve KDV tutarının toplamına büyüklüğünde, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak üzere Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Karşı Kanun’un “garanti ve değerlendirmesi” maddesindeki taşınır mallar aut garanti ahiz ve uygulamaya ilgilendiren usul ve esasları belirlemede dahi yetkilendirildi.Tebliğle fatura düzenlenme sürelerinin ayrıntıları birlikte belirlendi. Lisansa bağımlı faaliyetlerde bulunanların kişi aralarında yaptıkları ve tankerlerle veya hususi taşımalık araçlarıyla meydana gelmek kanalıyla akaryakıt ve LPG otogaz bayii veya istasyonu dışında müşterinin istediği mahalde yapılan akaryakıt ve LPG tesliminde fatura, konfirmasyon anında düzenlenecek. Ayrıca, dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik lisansı bulunanlar de inanca uygulaması kapsamına makbuz. Güvence uygulaması kapsamında olup eskimemiş işe başlayan mükelleflerden cemaat oldukları lisans sayısına bakılmaksızın distribütör lisansına topluluk olanların 2021 yılı amacıyla 20 milyon liraya kadar inanca vermesi gerekecek. Müvezzi lisansı dışında lisanslara eş olanlar amacıyla ise bu hacim 1 milyon teklik olacak. Faaliyetlerine devam fail mükelleflerin, erbap oldukları lisans sayısına bakılmaksızın 2021 yılı için 100 milyon liradan fazla olmamak amacıyla, bir önceki adisyon dönemine ilgilendiren verilen almanak gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ile bildirilen yıllık brüt satışları toplamının yüzdelik 1’i oranında inanca vermesi gerekecek. Dağıtıcı yahut LPG otogaz bayilik lisansı olan ve faaliyette kâin mükellefler, vermeleri gereken önce teminatı, 2021 yılı hesap dönemine (özel hesap dönemine bağımlı olanlar açısından 2021 yılında kapanan döneme) ilişkin brüt satışlarını dikkate alarak 31 Mayıs 2022’ye kadar verecek.Alınan garanti, mükellefin faaliyetine serencam vermesi, inanca sunulan lisanslarının yenilenmemesi, sonlandırılması veya halel edilmesi yerinde, vergi borcunun bulunmaması koşuluyla mükellefin talebi üstüne reddetme edilecek. Teminat vermekle işyar olanlardan süresinde hiç güvence vermeyen, yarım yamalak inanca veren evet üstelik henüz önceki verdikleri teminatları tamamlamaları gereken müddet içinde tamamlamayanlar yerine hususi usulsüzlük cezası kesilecek. Bahse konu cezanın uygulamasında, eskimemiş işe başlayan ve işe başladığı adisyon dönemi kapanmadığı üzere brüt satışları açık adına belli sıfır mükellefler için, 213 sınırlanmış Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer düz tutarın 10 cani tutarında ceza kesilecek. Tebliğin fatura düzenlemesine ilişkin maddesi 1 Familya 2022’da, ayrıksı maddeler ise bugün itibarıyla yürürlüğe girdi..