ZIHIN BERRAKLIĞI duası: LGS için sınavı iktisap, başarılı olma, hafif duaları!

8.sınıf öğrencileri, 5 Haziran Veriş haset ferah bire bir liseye gidebilmek üzere LGS sınavında ter dökecek. Ayrıntılı zamandır sınava hazırlanan öğrenciler, emeklerinin karşılığını duayla taçlandırmak istiyor. Tevekkül etmek üzere sınav öncesi ve sınav simultane okunacak dualar araştırılıyor, ezberleniyor. zihin açıklığı duası, sınavı iktisap duası, başarı duası, kalem duası kabilinden muhtelif sureler ve dualar milyonların gündeminde. Mavera yandan aileler dahi evlatları için ellerini semaya kaldıracak ve sükse dileyecek. İşte LGS’ye girecekler için okunacak dualar… Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na’büdü ve iyyâkenesta’în. İnnâ fetahnâ sıkıntılı fethan mubînâ.” On dokuz misil okunacak. “Rabbi edhılnî müdahale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’desise li min ledünke sultânen nasîrâ.” (10 Yol) (İsra suresi 80. ayet) Anlamı: “Evet Rabbi! Beni akıllıcasına aynı giriş ile girdir ve yeniden akıllıcasına ayrımsız yokuş ile kazanç.İyyâke na’büdü ve iyyâkenesta’în. İnnâ fetahnâ esmer fethan mubînâ.” (On dokuz el okunacak). “Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr” Anlamı:”Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır” ‘Rebbi ethılni müdahale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin vec hıyanet li min ledünke sültanen nasira.’ /(İsra 80.ayet) Anlamı: Ya Rabbi! Beni akla yatkın antre ile girdir ve akıllıcasına huruç ile menfaat. Ya Rab, katından bana apotr bukağılık yıldız eyle.’ Bismillahirrahmanirrahim 1. Nun velkalemi ve ma yesturune. 2. Ma ente binı’meti rabbike bimecnunin. 3. Ve inne esmer leecren ğayre memnunin. 4. Ve inneke le’ala hulukın ‘azıymin. 5. Fesetubsıru ve yubsırune.Bieyyikumulmeftunu. 7. İnne rabbeke huve a’lemu bimen dalle’an sebiylihi ve huve a’lemu bilmuhtediyne. 8. Fela tutı’ılmukezzibiyne 9. Veddu lev tudhinu feyudhinune. 10. Ve la tutı’ kulle hallafin mehiyni. 11. Hemmazin meşşain binemiymin. 12. Menna’ın lilhayri mu’tedin esiymin. 13. ‘utullin ba’üstelik zalike zeniymen. 14. Bildirme kane za malin ve beniyne. 15. İza tutla ‘aleyhi ayatuna kermen esatıyrulevveliyne. 16. Senesimuhu ‘alelhurtumi. 17. İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti yapışkan aksemu leyasri munneha musbihıyne. 18. Ve la yestesnune. 19. Fetafe ‘aleyha taifun min rabbike ve hum naimune. 20. Feasbehat kessariymi. 21. Fetenadev musbihıyne. 22. Eniğdu ‘ala harsikum mağara kuntum sarimiyne. 23. Fentaleku ve hum yetehafetune. 24. Yeryüzü la yedhulennehelyevme ‘aleykum miskiynun. 25. Ve ğadev ‘ala hardin kadiriyne. 26. Felemma reevha kalu inna ledallune. 27. Işaret nahnu mahrumune. 28. Kale evsetuhum şiddetli ekul lekum levha tusebbihune. 29. Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne. 30. Feakbele ba’duhum ‘ala ba’dın yetelavemune. 31. Kalu evet veylena inna kunna tağıyne. 32. ‘asa rabbuna arz yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune. 33. Kezalikel’azabu ve le’azabul’ahıreti ekberu lev kanu evet’lemune.İnne lilmuttekıyne ‘ınde rabbihim cennatin ne’ıymi. 35. Efenec’alulmuslimiyne kelmucrimiyne. 36. Ma lekum keyfe tahkumune. 37. Emlekum kitabun fiyhi tedrusune. 38. İnne lekum fiyhu lema tehayyerune. 39. Em lekum eymanun ‘aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune. 40. Selhum eyyuhum bizalike ze’ıymun. 41. Emlehum şureka’u felye’tu bişurekaihim in kanu sadikıyne. 42. Yevme yukşefu ‘an sakın ve yud’avne ilessucudi fela yestetıy’une. 43. Haşi’aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud’avne ilessucudi ve lum salimune. 44. Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya’lemune. 45. Ve umliy lehum inne keydiy metiynun. 46. Em tes’eluhum ecren fehum min mağremin muskalune. 47. Merhem ‘ındehumulğaybu fehum yektubune. 48. Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti bulaşık nada ve huve mekzumun. 49. Levla arz tedarekehu nı’metun min rabbihi lenubize bil’arai ve huve mezmumun. 50. Fectebahu rabbuhu fece’alehu minessalihıyne. 51. Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi’uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun. 52. Ve ma huve hele zikrun lil’alemiyne. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla 1 – Nûn, Kaleme ve yazdıklarına andolsun.3 – Elbet senin için sonsuz tıpkı ücret var. 4 – Sen bittabi büyük ayrımsız aktöre üzeresin. 5 – Sen birlikte göreceksin, onlar dahi görecek. 6 – Hanginizde imiş o kargaşa ve cinnet. 7 – Zaten Rabbin, yolundan sapanı arz ongun bilendir. Hidayete ereni da yeryüzü dolgunca alim O’dur. 8 – O halde, yalanlayıcılara itaat ika. 9 – Onlar istediler ki hafif davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar. 10 – Şunların hiçbirine dal imale: Kasem yazar duran basık, 11 – Daima eksiklik arayıp kınayan, bilcümle lâf götürüp getiren, 12 – Hayra bariyer olan, agresif, günahkar, 13 – Kaba ve haşin, bilahare üstelik kötülükle damgalı, 14 – Para ve oğulları var diye (böyle davranır). 15 – Namına âyetlerimiz okunduğunda: “Eskilerin masalları” der. 16 – Geçenlerde biz onu hortumunun (burnunun) üzerinden damgalayacağız. 17 – Biz onlara de belâ verdik, bostan sahiplerine verdiğimiz kabil. Hani onlar sabahleyin olunca bahçeyi kategorik devşireceklerine kasem etmişlerdi. 18 – İstisna de etmiyorlardı (“inşaallah” demiyorlardı). 19 – Ancak onlar uyurken dolaşıcı bir belâ onu sardı dahi, 20 – Bostan simsiyah kesiliverdi. 21 – Derken sabah birbirlerine seslendiler: 22 – “Haydi, devşirecekseniz erkenden ekininize gidin” diyerek.24 – “Zinhar bugün hiçbir çorak bahçeye girip yanınıza sokulmasın” diyorlardı. 25 – (Zanlarınca yoksulları) engellemeye güçleri yeterek erkenden gittiler. 26 – Ancak bahçeyi gördüklerinde: “Biz herhalde kavisli gelmişiz” dediler . 27 – “Yok, biz mahrum edilmişiz.” (dediler). 28 – İçlerinde yeryüzü doğru olanı şöyle dedi: “Ego size Rabbinizi tesbih etsenize dememiş miydim?” 29 – “Rabbimizi tesbih ederiz, elhak biz zalimler imişiz.” (dediler). 30 – Arkası Sıra suçu birbirlerine yüklemeye başladılar. 31 – Yazıklar olsun bize, dediler, biz azgınlarmışız. 32 – Ola kim Rabbimiz bize onun namına daha hayırlısını verir. Biz Rabbimize yönelir, ondan umarız. 33 – İşte işkence böyledir. Bittabi öbür dünya azabı daha büyüktür. Fakat bilselerdi. 34 – Lacerem korunanlar üzere de, Rableri katında nimetleri verimli bahçeler vardır. 35 – Öyle ya, teslimiyet gösterenleri suçlular kabilinden hacim mıyız tek? 36 – Neyiniz var, bittabi hüküm veriyorsunuz? 37 – Yoksa size ilgili tıpkı kitap var bile onda mı okuyorsunuz? 38 – O kitapta, “beğendiğiniz seçme şey sizindir” diye mi yazılmış? 39 – Yoksa, “ne hükmederseniz mutlak sizindir” diyerek sizin lehinize kendisine tarafımızdan bırakılmış, afet gününe kadar uygulanan kesin sözler mi var? 40 – Sor bakalım onlara, içlerinden ona kefil hangisi? 41 – Yoksa ortakları mı var onların? Akıllıcasına iseler ortaklarını getirsinler.Ancak kilolu yetiremezler. 43 – Gözleri düşük benzeri halde kendilerini aynı zillet kaplar. Meğer onlar sapasağlam iken de secdeye çağırma ediliyorlardı. 44 – Bu sözü yalanlayanı bana bırak. Onları bilmedikleri yönden değişkin azaba yaklaştıracağız. 45 – Onlara mühlet veriyorum. Zaten benim tuzağım sağlamdır. 46 – Yoksa onlardan tıpkısı ecir istiyorsun bile bu yüzden onlar aheste bir vecibe altında mı kalıyorlar? 47 – Yoksa gayb onların yanlarında birlikte onlar mı yazıyorlar? 48 – Rabbinin hükmüne sabret, balık sahibi kabil olma. Hani o öfkeye boğulmuş üstelik nida etmişti. 49 – Rabbinden tıpkısı ihsan olgun olmasaydı, bittabi kınanacak ayrımsız halde ıpıssız tıpkısı diyara atılacaktı. 50 – Ancak Rabbi onu seçti birlikte iyilerden kıldı. 51 – O kafirler Kur’ân’ı işittikleri zaman az daha seni gözleri ile devireceklerdi. Bir bile durmuşlar “o tıpkısı sapık” diyorlar. 52 – Halbuki o âlemler üzere benzeri öğüttür..
Share: