Tüketicilerin korunmasını öngören kanunun önceki 9 maddesi akseptans edildi

Akseptans edilen maddelere bakarak, taksitle koca sözleşmelerinde direnim yerinde artan borcun tümünün başlangıçta kılınmasına ilgilendiren şerait, Türk Düyun Kanunu ile ahenktar ve bitiren lehine olacak şekilde değiştirilecek. Taksit Taksit satış sözleşmelerinde tüketicinin mütezayit borcunun tümünün ifasının temenni edilmesi için kanundaki başka şartların birlikte kalan takanak hesabına sözleşmede meydan alan denk dikkate alınacak. Tüketici kredilerinde yüreklilik borcunun tamamının erken ödenmesi halinde tebligat aranmaksızın cayma hakkı hükümleri uygulanacak. Sonunda tüketicilerin, ödedikleri ecir ve masrafların iadesi ile güven dolayısıyla katlandıkları maliyet azaltılacak. Güvenilen tevdiat hesabı, yüreklilik kartı gibi belirsiz mütemadi tüketici kredilerinde repo oranında tüketici lehine değişikliklerin derhal uygulanabilmesi üzere aranjman yapılacak. Bu kapsamda nema oranındaki indirimin, bitiren lehine olması nedeniyle yürürlüğe girmesi için 30 bölüm öncesinde ihbariye yapılması şartı kaldırılacak. Bu eşya yalnızca faiz oranı artırımını kapsayacak şekilde değiştirilecek. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un, mütemmim kredilerine ve ev finansmanı sözleşmelerine sigorta yaptırılmasını havi maddeleri, “Sigorta, taraf mali yapıt ve bakım sunumu” başlığıyla yeniden düzenlenecek.Konut finansmanı kuruluşu ile emniyet veren, cesaret angajmanlı sigorta içermeyen ayrımsız sözleşmeyi üstelik tüketiciye önermek koşuluyla itimat bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bire bir yüreklilik sözleşmesini, basamak finansmanı sözleşmesini tüketiciye sunabilecek. Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı güvence, kredi veren yoluyla, göz finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilmek zorunda olacak. Kredi bağlantılı sigortanın, yüreklilik borcunun kavrayışsız ödenme teminatını uydurmak üzere meblağ sigortalarında mütezayit vecibe tutarıyla ve vadesiyle eğlenceli olması gerekecek. Tüketici kredisi sözleşmesi ile bölük finansmanı sözleşmesi, emniyet ile ait olanlar dünya yan mali kitap ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacak. Dolay ödemeli olarak satılan konutlar, sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilecek. Şişman ölçekli ev projelerinde inşaatın tamamlanması çokça etraflı süreler alabildiği amacıyla yöre ödemeli olarak satılan konutların tüketicilere maksimal konfirmasyon süresi 36 aydan 48 taban çıkarılacak. Hatim irtifakının mütemmim hesabına tapu siciline tescil edilmesiyle alay malay zilyetliğin devri halinde dahi antlaşma ve teyit mamul sayılacak.Ara Bulucu hizmet sağlayıcılara; mesafeli sözleşmelere ilişik olarak yönetmelikle belirlenen hususlara dayalı tüketicilerin ihbariye ve taleplerini iletebilecekleri ve bahis konusu hususları izleme edebilecekleri selis aynı sistemi kurma yükümlülüğü getiriliyor. Uzlaştırıcı hizmet sağlayıcılar, delalet ettikleri mesafeli sözleşmelere ilişik satıcı yahut sağlayıcı yerine ve namına tüketicilere yaptıkları civar brifing, ön bilgilendirmenin teyidi ve onayına ilişik işlemlerden, işlemi özne olarak vandöz veya sağlayan ile birlikte zincirleme sorumlu tutulacak. Tüketicinin bilgilendirilmesine ilgili yönetmelikte düzenlenen dolay bilgilendirmede bulunması mecburi unsurlardaki eksikliklerin ara bulucu bakım sağlayıcıdan kaynaklanması yerinde rehavet, uzlaştırıcı bakım sağlayıcıda olacak. Mesafeli sözleşmelere ilişik işlemlerin yapıldığı platformu kuran ve işleten ara bulucu hizmet sağlayıcıları, delalet edilen işlemlere ilişik kayıtları tutaç, ilgililere verecek. Aracı hizmet sağlayıcıların, vandöz yahut sağlayıcılar ile olan sözleşmelerine uymaması zımnında düzenlemelere aykırılığa kez açarsa, ihtilaf oluşum fail beherglas işlemden sorumluluğu bulunacak.Ara Bulucu bakım sağlayıcılar, vandöz veya sağlayıcı onayı olmaksızın düzenledikleri kampanya ve indirimlerle satıcı yahut sağlayan hesabına kurulmasına vasıta ettikleri mesafeli sözleşmelere ilgilendiren yerine; tedarik edememe, istif yetersizliği kadar nedenlerle anlaşma konusu mal ya da hizmetin tek ya birlikte gereği kabil doğrulama yahut ifa edilememesine hastalık olmalarından sorumlu tutulacak. Uzlaştırıcı hizmet sağlayıcılar, tasdik yahut ödeme zamanı kabil tüketicinin aksata tercihinde ve satın alma sonrasında tahrip hakkının kullanımında makro aynı etkisi olan reklamlarında üstenme edilen bilgilerin tüketiciye yapılan dolay bilgilendirmeyle tınlamalı olması ve ispatına ilgili sorumlu olacak. Teklifle, devir tatil sözleşmelerinin kapsamı ile düzenlenme asıllar ve esasları açıklığa kavuşturuluyor. Çevrim dinlence satışının finansal kiralamayla yapılması yerinde üstelik devre tatil sözleşmelerine ilişik yasa hükümleri uygulanacak.Kooperatif yahut tecim şirketi ortaklığı evet de dernek yahut finans üyeliği vasıtasıyla devre tatil hakkı tanınması yasaklanarak kanunun getirdiği korumadan tüketicilerin yararlanması sağlanacak. Paravan şirketler kurularak tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi amacıyla çevrim tatile bahis para üstünde ayni türe sahibi olmayanların çevrim servet veya devre tatil satışı yapması yasaklanacak. Tüketicinin, devir tatil sözleşmesinden rücu hakkını henüz niteliksiz kullanabilmesi amacıyla getirilmiş olan cayma süresi süresince tüketiciden ödeme veya borçlandırıcı belge ahiz yasağı, ayni hakka konu devir dinlence sözleşmesi olan devir mülk sözleşmelerini üstelik kapsayacak şekilde genişletilecek. söz konusu yasağın ihlali halinde, tüketicilere ödemeleri derhal iadeli edilecek; tüketiciyi takanak altına sokan herhangi bir türlü doküman, tüketici yönünden geçersiz olacak. Çevrim mülk hakkı veren sözleşmeler da dahil kalkışmak üzere tüketicilerle civar ödemeli çevrim dinlence sözleşmesi kurulamayacak. Devir dünyalık hakkı veren sözleşmeler dünya tevessül etmek için, devre tatil sözleşmeleri sunma aşkın 10 yıl üzere kurulacak. Tüketici, şahsi adalet sağlayan devir dinlence sözleşmesinden kaynaklanan tatil hakkını muayyen tıpkısı gün üzere kullanmayacağını tatilin başlayacağı tarihten arz az 90 ahit ilk sağlayıcıya bildirirse, o dönem amacıyla tüketiciden herhangi bir beniâdem altında tıpkı değer istek edilemeyecek.Ancak özelliği dolayısıyla bazı malların güvence şartları Tecim Bakanlığınca apayrı ayrımsız büyüklük birimiyle de belirlenebilecek. Yönetmelikle belirlenen mallar ancak Bakanlıkça yetkilendirilen merkezlerde yenilenmesi gibi düzeltilmiş nişane olarak satılabilecek. Yenileme merkezleri, Bakanlıktan yetki belgesi alacak. Elektronik etiket bilgisi bulunan malların çıkıntı ve mukayyet olduğuna ilişik konfirmasyon yapılmasının gerektiği durumda bu doğrulamalar Nezaret, yenileme merkezi ve mezun almaç eliyle Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından yapılacak. Umumi Kurulda, teklifin ikinci bölümünün cümlesi üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının peşi sıra TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime küşayiş verdi. Erdoğmuş, aranın peşi sıra komisyonun durumunda olmaması üstüne birleşimi saat 14.00’te bükülmek amacıyla kapattı..
Share: