SPK, gayrimenkul envestisman fonlarına ilgilendiren aranjman yaptı

Anamal Piyasası Kurulu (SPK) Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde yaptığı değişikliğe gitti ve Resmi Gazete’da yayınlanarak bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Buna bakarak, Müessis ve Portföy yöneticisi tanımlarına “emlak ve adım sermayesi portföy idare şirketini” kısmı arttırma edilirken, tebliğin dördüncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, “amma velakin, görüntü, tapuya tescil, ayrım, terkin ve düzelti talepleri hulul etmek için herhangi bir tür sicil işlemleri ile ortağı olacağı çok ortaklı ortaklıkların yapı, resülmal artırımı yahut hisse devri işlemleri dahil değme kök ticaret sicili işlemleriyle vabeste kendisine hukuksal kişiliği haiz addolunur.” şeklinde değiştirildi. Tebliğin dokuzuncu maddesi birlikte şu şekilde değiştirildi: “4 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen gayrimenkul yatırımlarının yapılması yahut bu yatırımların kaynak portföyünden çıkarılması öncesinde işlemlere ilişik bilgelik ve belgelerin örnekleri işlemlerin gerçekleştirilmesinden akilane benzeri süre önceki portföy hıfız tebliği kapsamındaki sorumluluklarının yerine getirilebilmesini teminen portföy saklayıcısına gönderilir. Makul müddet tanımına ve işlemlere ilgilendiren hikmet ve belgelerin gönderim usullerine portföy hıfız sözleşmesinde kayran verilir.” Tebliğin 12. maddesinin7. fıkrası, “Iltihak paylarının yatırımcılara satışına başlanmadan ilk kurucu ve portföy yöneticisi marifetiyle fon iltihak payları kişi portföyüne alınabilir ve/veya gerekçeli yönetim kurulu kararı alınarak fona vecibe verilebilir.” şeklinde genişletildi. Fonlar, altın ve başka nadir madenler dışındaki mal ve bunlara dair vadeli iş sözleşmelerine yatırım yapılamayacağı netleştirildi. Tebliğdeki değişiklikle, portföy dalavere ücreti, çakılı bir tutar olarak yahut fonun portföy değerinin, toplanmış değerinin yahut faal toplamının galiba bir oranı kendisine yahut Kurulca uygun görülen yöntemle belirlenebilecek.
Share: