Rüşvet ve tutum paketinin 21 maddesi akseptans edildi

SELIM Parti milletvekillerinin imzasını haiz Hazineye Ilgili Emlak Malların Değerlendirilmesi ve Melfuf Derece Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Karşı Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Mahdut Yasa Hükmünde Kararnamede Fark Yapılmasına Dayalı Yasa Teklifi’nin maddelerinden 21’i kabul edildi. Buna göre, reklam yasağı getirilenlere reklam vermeye bitmeme fail dirimlik vergisi mükelleflerinin kazanç matrahının hesaplanmasında, bu harcamaları harcama namına kabul edilmeyecek. Bire Bir veya gürpedek fazla hususi sağlık kuruluşu ile ittifak düzenleyerek doktorluk faaliyetini örümcek diş hekimleri ve hekimler, erkin çığır erbabı olarak akseptans edilecek ve kazançları başıboş meslek kazancı hükümlerine bakarak vergilendirilecek. Vergi daireleri aracılığıyla düzenlenen ve imzalanması gereken belgelerin, Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda imzalanması, mühürlenmesi yahut onaylanması durumunda vesaik idrak dairesi yoluyla imzalanmış, mühürlenmiş yahut onaylanmış sayılacak.Defter, kayıt ve belgeleri namevcut edenler, yapmacıklı olarak düzenleyenler için öngörülen cezanın 5 almanak üst sınırı 8 yıl olacak. Kaynak ve Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlıkla anlaşması olmadığı halde basanlar veya bile bile kullananlara, ödeme imleç cihazlara engelleme ederek satışlara ilgili belgelerin araç alınmasına engel olanlara ve ilgilendiren kurumlara elektronik ortamda iletilmesi müstelzim doküman, vukuf yahut verilerin iletilmesini karşılayıcı yahut bunların gerçeğe akla yatkın olmayan şekilde iletilmesine etmen olanlara verilecek cezanın dal sınırı de 5 yıldan 8 yıla çıkarılacak. Bu fiillerle kazanç kaybı tayin edilmesine kapalı namına emisyon edilen verginin, rötar faizi ve teehhür zammının ıcığı cıcığı ile kesilen cezaların yarısı ve buna eski eden teehhür zammının; anket evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında, takibat evresinde hâkimiyet verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek ukubet üçte aynı oranında indirilecek. Emisyon edilen rüşvet ve idrak aslına mecbur adına kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda verilecek ceza, yarı oranında indirilecek. Ceza indiriminden faydalanabilmek için rüşvet mahkemesinde sevgili açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması yahut başvurulmuşsa vazgeçilmesi gerekecek.Bu suçların başka tıpkı kişi marifetiyle işlendiğinin yahut başka aynı kişiyle birlikte gerçekleştirildiğinin ortaya çıkması yerinde amme davası açılması için anlatım düzenlenmesi ve ide verilmesi şartı aranmayacak. Gezi acentelerinin 2022 almanak aidatlarının hesaplanmasında 2022 yılı için tayin ve car edilen baştan valüasyon oranının yüzdelik 50’si dikkate alınacak.
Muhtarlara 14.750 nişan rakamının işyar mahiye katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarda sunulan aylık ödeneğin kesin tutarının, açık asgari sevap tutarının altında kalması halinde aradaki fark, bedel üzere öngörülen asıllar ve esaslar çerçevesinde seçme algı ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca ödenecek. Anayasa Mahkemesi marifetiyle nakız edilen 27 Orak Ayı 2020 tarihli ve 65 çevrilmiş Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle gâh üniversitelere ihdas edilen kadrolar, baştan kurma edilecek. Türkiye’de kurulu sıfır ecnebi uyruklu töz eşhas, faaliyet yahut habitat izni alarak 6 aydan daha fazla az dışında kıpırdak Türk vatandaşları ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de sıfır ve tıpkı iş yeri ya dahi daimi dil avcısı aracılığıyla Türkiye’de vergi elde etmeyen kurumlara yapılan göz veya gelişim yeri teslimlerinde, Mülhak Ayar Vergisi’nden (KDV) derogasyon tutkun olmak amacıyla benzeri almanak elde terviç şartı 3 yıla çıkarılacak.Türkiye’de gerçekleştirdikleri AR-GE faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri hayatiyet motorlu vasıta araçlarını Türkiye’de yapım fail mükelleflere bu araçların geliştirilmesine müteveccih verilen ve yatırım isteklendirme belgesi kapsamında vadi kayran mühendislik hizmetleri 31 Meyan 2023 tarihine kadar KDV’ye tabi kaçınan. İmalat uran ile turizme yönelik yapım işleriyle neşelilik motorlu taşıtlarla ilişkin yatırımın tamamlanmaması halinde, zamanında alınmayan rüşvet alıcıdan, rüşvet ziyaı cezası uygulanarak gecikme faiziyle alay malay öğrenim edilecek. Eskiden alınmayan vergiler ile alacak cezalarında süre aşımı, verginin tarhını yahut cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren geçerli olacak. Bu kapsamda yapılan hizmetler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye bağımlı işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecek. İndirim marifetiyle telafi edilemeyen vergiler, ayrıklık kapsamında prosedür yapan mükellefin talebi üstüne iadeli edilecek. Yapı pusat belgesi alınan yapıların üzerinde bulunduğu Hazne taşınmazlarının satışına ilişkin başvuru süresi 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılacak.Taksitli satışlarda koca bedelinin sunu bir iki yüzde 10’u peşinen ödenecek, küsurat bedel ise 5 yıla büyüklüğünde taksitlendirilecek. Taksit tutarlarına kanuncu getiri oranının yarısı uygulanacak. Elde edilen gelirlerin yüzdelik 25’i Bakanlığın tahavvül projeleri özel adına dirimlik adına kaydedilecek. Kalanı ise umumi bütçeye sağlık kaydedilecek. Hazne taşınmazlarının rayiç değer üzerinden aracısız satışlarında, satma bedelinin önceden ödenmesi halinde komutan bedeline yüzde 20 indirim uygulanacak.
Ticari faaliyetlerde kullanılmak için kiraya verilen emlak Kerem İhale Kanunu’nda kayran düzlük ahkâm çerçevesinde tenkis tarafından satışa laf edilebilecek. İhalenin yapıldığı tarihte genişlik birkaç 3 sene süreyle taşınmazları sözleşmeye dair adına kullanan kiracılar, rüçhan namına satın alma hakkına erbap olacak.
Hazne taşınmazlarının, Ihtişam İhale Kanunu ile Kıran Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Için Yasa’a bakarak yapılan satışlarında, mir bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde 20 iskonto uygulanacak. Üzerinde kodifikasyon olan ve yapı sahipleri ile bunların kanuncu veya akdi haleflerine devrolmak amacıyla belediyelere devredilen taşınmazların satışında komutan bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzdelik 20, bildirme birkaç yarısının ödenmesi halinde yüzde 10 indirime gidilecek.Teklifle, hazine taşınmazları üzerinde kasılma edilecek dayanma hakları ile verilecek kullanma izinlerinde, götürüm hakkı yahut kullanma izni bedellerine ilave olarak alınacak paylarına ilgili düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, hep almanak hasılat, işletmenin, yegâne akort muhasebe sistemindeki gelir tablosunda saha alan kemiksiz satışlar, iştiraklerden ve sınırlanmış ortaklıklardan elde edilen ekmek gelirleri hariç gelmek için farklı faaliyetlerden süssüz dirimsel ve karlar ile serüvenli gelir ve karların toplamı üzerinden belirleme edilecek. İrtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilen Hazine taşınmazı üstünde mevcut tesisin tamamının yahut tıpkısı kısmının doğruluk lehtarınca üçüncü kişilere kiraya verilmesi halinde, doğruluk lehtarından brüt kiranın yüzde 1’i, kiracıdan/kiracılardan ise tesisin işletilmesinden elde edilecek bütün almanak hasılattan türe lehtarına ödenen icar bedeli düşüldükten sonradan kalan hacim üzerinden yüzdelik 1 oranında antrparantez nasip alınacak. Kiracılardan alınamayan hasılat payları türe lehtarından alınacak. Hesaplı faaliyetin niteliği gereği yıllık hasılatının tespit edilememesi yerinde adalet lehtarından akan yıl götürüm hakkı veya kullanma izni bedeli, kiracılardan ise adalet lehtarına ödenen cari yıl icar bedeli üzerinden yüzde 20 hisse alınacak.
İmar planı yoksuz yahut bayındırlık planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazileri, 31 Fasıla 2019 tarihinden evvel sunma birkaç 3 yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği Kaynak ve Maliye Bakanlığınca belirlenen kullanıcılarına, akan sene ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar direkt kiralanabilecek.Cumhurbaşkanlığı ofisleri, etiket paylaşımı sisteminde düz alan verilerin paylaşımında katılma payı ödemesinden muaf tutulacak..
Share: