Kamu idareleri bütçeleri düzenlenirken uyulacak kurallar belirlendi

Hazne ve Maliye Bakanlığı marifetiyle hazırlanan Merkezi Dümen Kapsamındaki Amme İdarelerinin Stabil Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Asıllar ve Esaslar Üzerine Yönetmelik, Resmi Gazete’da yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, stabil hesap cetvelleri mali hizmetler birimi vasıtasıyla, Muhasebat Genel Müdürlüğünce belirlenen kurallara akıllıca adına, bütçe uygulamasına ana saymanlık kayıtları dikkate alınarak hazırlanacak. Bu hesaplar, Umumi Müdürlükçe belirlenen sürelerde ilişkin bakan ve üst tutumlu vasıtasıyla imzalanmış namına 4 benzeşim halinde ait idareler marifetiyle Bakanlığa gönderilecek. İdarelerin kesme hesaplarının Genel Müdürlüğe elektronik ortamda gönderilmesine ilişik tensikat Bakanlıkça yapılacak. Amme idarelerince düzenlenecek bütçe cetvelleri birlikte yönetmelikte sıralanırken bu cetvellerin hangi unsurları içerecek şekilde hazırlanacağı birlikte belirtildi. Bütçe aplikasyon sonuçları cetveli, kamu idarelerinin Bütçe Kanunu ile belirlenen programlara tahsis edilen mukabele ve bütçe gider gerçekleşmeleri ile sağlık tahmini yapılan kamu idarelerinin bütçe dirimsel bilgilerini içerecek şekilde düzenlenecek ve ait bakan vasıtasıyla imzalanacak. Program bazında bütçelemeye geçilmesiyle birlikte, program bazında bütçe giderleri cetveli ile program ve hesaplı sınıflandırmaya göre bütçe giderleri cetveli dahi hazırlanacak. Değişmez adisyon cetvellerindeki bilgilerin konsolide ölçü bilgileriyle düzgün olması gerekecek. Kurumlardan mevrut kesin hesaba asıl cetveller ile mizanlardaki bilgiler beyninde insicamsızlık olması halinde Nezaret uyumsuzluğun giderilmesini ait kamu idaresinden isteyecek. Bakanlıkça verilen süre içre uyumsuzluğun giderilmemesi halinde durum Cumhurbaşkanlığı ile Sayıştay Başkanlığına bildirilecek. Öte yandan, Kaynak ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Merkezi Hile Kesme Adisyon Kanunu Teklifi eki cetvellerin düzenlenmesine ilgili Muhasebat Umumi Müdürlüğü Umumi Tebliği da Resmi Gazete’üstelik yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe bakarak, 2021 yılı bakımından Merkezi Dalavere Bütçe Kanunu’nun ve gelgel bütçelerinin başarım güzel izlence bütçe yaklaşımıyla hazırlanması zımnında bütçe uygulama sonuçlarını içeren ve alım değişmez adisyon cetvellerinin icmali olan öneri eki cetvellerde değişikliğe gidildi. Bu amaçla Merkezi Dalavere Değişmez Adisyon Kanunu Teklifi eki cetveller ile bunların düzenlenmesine ait asıllar ve esaslar yeniden belirlendi.
Share: