Kâh yasa ve yasa hükmünde kararnamelerde ayrım resmileşti

Resmi Gazete’bile yayınlanan kanuna bakarak diş protez teknikerlerinin yeni görev alanlarından Keyif Bakanlığı’na mecbur kuruluşların kamu kurumları ile yapacağı protokollerin şartlarına, mamure düzenlemelerinden Rekabetin Korunması Kanunu’nun genişletilmesine büyüklüğünde mukavim çokça düzenlemeyi içeriyor. Bazı Kanun ve Yasa Mesabesinde Kararnamelerde Başkalık Yapılmasına Dayalı Kanuna göre, 31 Antrakt 2021 ila 23 Son Teşrin 2015 tarihleri beyninde diş protez laboratuvarlarında diş protez teknisyenleri ve diş takma teknikerlerine ilgilendiren iş ve işlemlerde arkalamak üzere, Afiyet Bakanlığı ve Milli Yetişek Bakanlığı ortada planlı tören düzeni kapsamında terbiye alanlar, diş protez laboratuvar sahibi ve mesul müdürü olmamak için, havari personel namına çalışabilecek. Esenlik Bakanlığı ve merbut kuruluşları, kabala değer üzerinden keyif hizmeti sunmak üzere amme gelgel ve kuruluşlarıyla tören düzeni yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dahi söz konusu protokoller doğrultusunda kabala karşılık üzerinden afiyet hizmeti bedeli ödemeye izinli olacak. Bu şekilde hizmet verilmesine ve kabala bedelin belirleme edilmesine ilişik usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak yapılacak protokollerde belirlenecek.İmar ve Kondu Mevzuatına Karşıt Yapılara Uygulanacak Gâh İşlemler ve 6785 Basit İmar Kanununun Ayrımsız Maddesinin Değiştirilmesi Için Kanunun 10’uncu maddesi kapsamında yapılan uygulamalarda, umumi bakım alanları üzere yapılan seçkin makule tecezzi ve kesintinin, parselleme planındaki aranjman katılma payı kesintisinden beş altı olması durumunda, geçmiş tecezzi ve kesintilerin oranını parselleme planındaki aranjman paydaşlık payı oranına bütünler fark kadar aranjman paydaşlık payı kesintisi yapılabilecek. Yapılan bu kesinti mütemmim mahiyette olup yinelenmiş aplikasyon kendisine değerlendirilemeyecek ancak toplanmış gedik oranı seçkin halükarda yüzde 45’i de geçemeyecek. Rekabetin Korunması Üzerine Yasa’un 25’inci maddesine eklenen bazı fıkralara bakarak, kurul komutan ve üyeleri, üyeliklerinin sona ermesinden itibaren 2 yıl süreyle, görevden ayrıldıkları tarihten önceki 2 sene zarfında bu yasa kapsamında gerçekleştirilen soruşturmaların konusu sektörlerde canlılık gösteren hukuksal kişilerde fariza alamayacak ve bu nitelikteki asıl ve hukuksal kişileri bu kanunun uygulanmasıyla ait yönetsel süreçlerde gurur nezdinde hile edemeyecek.Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici bap eklendi. Eğreti madde 85’e göre, haklarında ayrıntılı vadeli sigorta kolları hükümleri geçerli sigortalıları çalıştıran işverenlerce, 2020 yılının tıpkısı ayına ait Kuruma verilen mahiye prim ve bakım belgelerinde veya muhtasar ve prim bakım beyannamelerinde prime temel günce kazancı 147 lira ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme çağ sayısını geçmemek için, 2021 yılında cari aya ilgili sunulan maaş prim ve hizmet belgelerinde yahut muhtasar ve prim bakım beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ait bütün prim ödeme zaman sayısının, 2021 yılı ortamında ilk defa bu kanun kapsamına alınan hisse senedi yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişik bütün prim ödeme aktarılma sayısının, 2021 yılı ev ila açıklık ayları/dönemi amacıyla günlük 2,50 lirayla çarpımı sonucu bulunacak cirim, bu işverenlerin kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek, bu miktar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Ancak “a” bendinde belirtilen prime anne günlük rüşvet tutarı 6356 sayılı Yasa hükümleri layıkıyla dolgun aksiyon sözleşmesine tabi hür teşebbüs işverenlerine ilgilendiren hisse senedi yerleri üzere 294 teklik olarak asıl alınacak.Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bire bir insan ve şan altında ya de tıpkısı gelişim birimi adına açılması yahut dümen ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan yahut bilvasıta iştirak ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, isim işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi kabil İşsizlik Sigortası Fonu katkısından takip etmek amacıyla danışıklı işlem tesis ettiği galiba yahut sigortalıların prime temel kazançlarını 2021 yılı ocak ila antrakt ayları/dönemi için kuruma bildirmediği yahut yarım bildirdiği tespit edilen iş yerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan hacim, rötar cezası ve rötar zammıyla gelişigüzel kalın kafalı alınacak ve bu hisse senedi yerleri karşı bu husus hükümleri uygulanmayacak. Fakat ilişkin ayda 2021 yılına ilgilendiren mahiye brüt minimal ücretin onda birini geçmeyecek tutarda natamam prime ana algı bildirimi yapıldığının tespiti yerinde kurumca yapılacak uyartı üzerine 15 günce süre ortamında bahis konusu eksikliği gideren aksiyon yerleri hakkında bu özellik hükümleri uygulanmaya bitmeme edecek. 3213 sayılı Yasa’un mülhak 9’uncu maddesi mucibince ücretleri asgari ücretin 2 katından beş altı olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan aksiyon yerlerinde meydan altında etkin sigortalılar için belirlenecek günce algı 392 lira namına ve 2020 yılının bir ayına ilişik kuruma sunulan maaş prim ve bakım belgelerinde yahut muhtasar ve prim bakım beyannamelerinde bildirilen prim ifa dolaşma sayısının yüzdelik 50’sini geçmemek için, 2021 yılında cari taban ait verilen mahiye prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim bakım beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilgilendiren bütün prim ödeme dönme sayısı dikkate alınacak.5’inci maddede tanımlanan ve 30 Nisan 2021 tarihine büyüklüğünde işlenen suçtan etraf mahkum olanların cezalarının infazı durdurulabilecek. Hükümlü 30 Haziran 2022 tarihine büyüklüğünde çek bedelinin bu fıkrada değişiklik eden Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorunda olacak. Mütezayit kısmını 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren ikişer kamer arayla 15 eşit taksit taksit ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bilcümle sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına değişmeyen verilebilecek. 30 Haziran 2022 tarihine kadar çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmemesi halinde alacaklının şikayeti konusunda mahkemece hükmün infazının devamına değişmeyen verilebilecek. Mahkûm taksitlerden birini süresi ortamında ilk kez ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna benzeri taksit kendisine eklenecek. Mütezayit taksitlerden birini elan ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üstüne mahkemece hükmün infazının devamına değişmeyen verilebilecek. Bu omur hükümleri, 30 April 2021 tarihine büyüklüğünde işlenmiş ve yargılaması bitmeme fail taksirat bakımından, çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin 30 Haziran 2022 tarihine büyüklüğünde ve bu fıkrada belirtilen taksitlerin süreleri zarfında alacaklıya ödenmesi koşuluyla, infaz aşamasında uygulanabilecek.Gümrük Personeli ile Ara Sıra Tensikat Karşı Kanun Mesabesinde Kararnameye eklenen mülhak maddeye bakarak, gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla savaş görevleri kapsamında, 39’uncu maddede belirtilen personelden, devletin soylu erki menfaatleri, saf ve kültürel miras, mekân ve toplum sağlığı ile amme güvenliğinin korunmasında yüksek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları maaş tutarlarının 2 katından 5 katına kadar, alışılmamış durumlarda yaşamını ortaya koyarak şişman yararlıklar gösterenler, çalışarak almakta oldukları mahiye tutarlarının 6 katından 24 katına büyüklüğünde ödüllendirilebilecek. Bunlardan kontratlı adına istihdam edilenlere verilecek bergüzar tutarı, bir unvanlı kadroda etkin ve hizmet yılı tıpkısı olan emsali personel anne alınarak belirlenecek..
Share: