Izzet Denetleme Kurulu’nun yetkileri artırıldı

Azamet Denetim Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Farklılık Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’üstelik yayınlanarak yürürlüğe girdi. Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararnameye bakarak, kamuya hayır dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler ile bu kurum ve kuruluşların seçme nev paydaşlık ve iştirakleri da Heybet Denetim Kurulu yoluyla denetlenebilecek. Bu gelgel ve kuruluşlar ile katılım ve iştiraklerinde seçme nev yönetimsel anket, tetkik, araştırı ve bakı yetkisine eş olacak olan Celal Bakı Kurulunun grup başkanı ve denetçileri, teftiş görevi uyarınca, teftiş kapsamına dahil çalım ve kuruluşların teftiş, denetleme veya bu maksatla kurulmuş birimlerinin görev, mezuniyet ve sorumluluklarına taşıyan olacak. İdarenin hukuka uygunluğunun, ahenkli ve artağan şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Şevket Denetim Kurulu, Cumhurbaşkanının isteği üzerine, bilcümle kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu hava ve kuruluşların katıldığı rastgele tür kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan çığır kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren iz kuruluşlarında, kamuya faydalı derneklerle vakıflarda, seçme çeşit tetkik, araştırı ve denetlemeleri yapar. Silahlı kuvvetler ve önem organları, Çap Bakı Kurulunun fariza alanı dışındadır. Şevket Fal Kurulunun üyeleri ve üyeleri içinden Başkanı, kanunda belirlenen nitelikteki şahıslar arasından, Cumhurbaşkanınca atanır. Ululuk Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve farklı zat işleri, kanunla düzenlenir.
Share: