İcra ve İflas Kanunu Resmi Gazete’de yayınlandı

İcra ve İflas Kanunu ile Gâh Kanunlarda Fark Yapılması Hakkındaki Yasa, icra ve batkı yöntemlerinden, mahkumların izinlerine ve çocukların teyit işlemlerinden abonelik yürütme sürelerine büyüklüğünde geniş alanda birçok konuda hükümranlık veriyor. 5’inci Geçerlilik Paketi’ni içeren kanuna bakarak, gelişim yoğunluğunun yahut personel sayısının fazla olduğu icra dairelerinde dairenin tınlamalı, ahenktar ve bereketli çalışmasını sağlamak amacıyla Hak Bakanlığı’nca, yürütme başöğretmen ve başmuallim yardımcıları arasından, icra müdürünün yetkilerini taşıyan benzeri “icra başmüdürü” görevlendirilebilecek. İş yoğunluğunun veya yürütme dairesi sayısının çok olduğu illerde Hak Bakanlığınca mezuniyet çevresi de belirlenmek kanalıyla tıpkı veya apansızın aşkın icra daireleri başkanlığı kurulabilecek. Başkanlıkta tıpkı komutan ile yeteri büyüklüğünde başbuğ yardımcısı bulunacak. Başkan birinci sınıf reşit, başbuğ yardımcısı ise birinci sınıfa kural dışı adli şiddet bilge ve Cumhuriyet Altını savcıları arasından muvafakatleri alınarak Bakanlıkça atanacak. Ayrıca başkanlıkta yeteri kadar yürütme başmüdürü, yürütme müdürü, yürütme müdür muavini, yürütme katibi ve işyar görevlendirilecek.Bu hâkimiyet iflas daireleri ile iflas dairelerinde çalışan görevliler üzerine bile uygulanacak. İcranın hoşgörüsüz bırakılması kararını ita yetkisi, yasa yolu aşamasına göre nahiye adliye mahkemesi yahut Yargıtaydan alınarak takibin yapıldığı düz icra mahkemesinde olacak. İcranın hoşgörüsüz bırakılması kararının, istinaf ve temyiz aşamaları bakımından değişik alınması usulü ise sıyanet edilecek. Mıntıka adliye mahkemesince istinaf başvurusunun kesme yerine esastan reddine karar verilmesi halinde alacaklının istemi üzerine, antrparantez el işi gerek kalmaksızın teminata laf olan mal alacaklıya ödenecek. İstinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin karara alın temyiz yolunun berrak olması halinde icranın izansız bırakılması kararının etkisi, temyiz yoluna başvurma süresinin dolmasına büyüklüğünde bitmeme edecek. Haczi özne işyar, sicile mukayyet mallar hariç girmek üzere haczettiği malın kıymetini takdir edecek, gerektiğinde bilirkişiye başvurabilecek.Sicile kayıtlı motorlu kişmiri araçlarında ise alacaklı, hacizden itibaren 6 ay içre satılmasını isteyebilecek. Tıpkısı menkul malla ilişik üçüncü insan yedieminliği akseptans ettiği takdirde bu servet esirgeme altına alınmayacak. Fakat takibin devamına değişmeyen verilirse mal dulda altına alınabilecek. Alacaklı veya medyun, hacizden itibaren 1 sene ortamında haczolunan malın satışını isteyebilecek. Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı bile bu hükme tabi olacak. Tıpkı almanak süre içinde satışı istenip da artırma sonucu satışı gerçekleştirilemeyen mahcuz hakkındaki eş rıza süresi, satış talip alacaklı bakımından bire bir almanak sürenin sona ermesinden itibaren tıpkısı sene elan uzayacak. Bey talebiyle gelişigüzel eşit takdiri ve satış giderlerinin tamamının evvelce kendisine yatırılması mecburi olacak. Sicile kayıtlı motorlu kişmiri araçları itibarıyla himaye, kıymet takdiri ve satış talebinin alay malay yapılması ve bunlara ilişik giderlerin tamamının alay malay ve başlangıçta yerine yatırılması zorunlu olacak. Eşit takdiri ve koca giderlerinin, sicile kayıtlı motorlu kişmiri araçları itibarıyla ekleyerek kayırma giderinin tüm, satış talebiyle alay malay başlarken kendisine yatırılmazsa satış talebi vaki tor sayılacak.Belirtilen masarif Adalet Bakanlığınca rastgele sene yürürlüğe konulan tarifede belirlenecek. Borçlunun borcunu ağır ezgi taksitlerle ödemeyi taahhüdü veya alacaklı ile borçlunun hacizden önce evet dahi sonra borcun taksitlendirilmesi için yapacakları uyuşma zımnında icra dairesinde düzenlenecek tutanak yahut kağıt, kaşe vergisinden derogasyon olacak. Yasayla, talebi halinde borçluya, haczedilen malın rızaen satışı üzere mezuniyet veriliyor. Medyun, fiyat takdirinin tebliğinden itibaren 7 dönme zarfında haczedilen malının rızaen satışı amacıyla namına mezuniyet verilmesini temenni edebilecek. Fiyat takdiri yapılmadığı durumlarda verecekli bile karşılık takdiri yapılmasını isteyebilecek. İcra müdürü, kıymet takdirinin kesinleşmesinden sonra cebri bey işlemlerini durdurarak borçluya 15 günlük müddet verecek. Borçluya sunulan sürenin başlangıcından icra mahkemesinin kararına kadar sabık sürede alacaklı bakımından komutan rıza süresi işlemeyecek.Borçluyla anlaşan alıcının, belirlenen bedeli borçluya verilen 15 günlük süre zarfında dosyaya ödemesi halinde yürütme müdürü, lazım bilgi ve belgeleri temin ettikten sonradan satışın onayı ile malın ahit ve tasdik işlemlerinin yapılmasına karar verilmesi amacıyla dosyayı derhal icra mahkemesine gönderecek. Murafaa, bildirme geç 10 dönüş zarfında yapacağı tetkik sonucunda dosya üzerinden talebin kabulüne yahut reddine kesme namına karar verecek. Kabul kararıyla malın mülkiyeti alıcıya geçecek ve parçalanmamış hacizler kaldırılarak antlaşma ve tasdik işlemleri gerçekleştirilecek. Ret kararı verilmesi halinde yatırdığı karşılık alıcıya iadeli edilecek. Kanunda, elektronik ortamda müzayede vasıtasıyla satışa ilişkin hükümler bile düzenleniyor. Haczolunan malın satışı, Ulusal Hâkimiyet Zehir Enformatik Sistemi’ne entegre elektronik as portalında müzayede aracılığıyla yapılacak. Yıldızlı artırmada teklif ita süresi 7 gün olacak. açık artırma, ilanda tamlanan çağ ve saat aralığında ve teklif verme yoluyla yapılacak. Teklif verenlerin ferdî bilgileri, artırma süresi ortamında bilişim sistemini işleten amme görevlileri hariç on paralık kimse vasıtasıyla görülemeyecek ve enformatik sisteminde gösterilemeyecek.Açık artırmada sunu erdemli teklifi veren, artırma süresi içre kendisinden faziletli tıpkısı teklif verilmedikçe teklifini çekemeyecek ve teminatını alamayacak. açık artırma süresinin son 10 dakikası içinde yıpranmamış tıpkı teklifin verilmesi halinde artırma tıpkı defaya anlaşılan tutmak üzere 10 an uzatılacak. Elektronik mir portalında satma işlemlerinin emniyetli tıpkısı şekilde gerçekleştirilmesini kırıcı yahut elektronik as sistemi ile münakasa alıcılarının hak ve menfaatlerine engel veren genel ağ siteleri için, İnternet Içinde Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Uğraş Edilmesi Için Yasa hükümleri uygulanacak. Elektronik satma portalının işleyişini ya da güvenliğini tehlikeye sokan veya koca portalına erişimi kırıcı ya dahi zorlaştıran nitelikte eylemlerde bulunan mahiyet ve hukuksal kişilerin, satma portalına girişi Adalet Bakanlığınca 3 kamer süreyle engellenecek. Nehiy işlemi, derhal uygulanmaya başlanacak ve mir portalının ilgili kişilerin görebileceği bir bölümünde duyurulacak. Bu el işi karşı, duyuru tarihinden itibaren 15 aktarılma zarfında Kabahatler Kanunu hükümleri gereğince barış ukubet hakimliğine başvurulabilecek.Başvurunun yapılmış olması ihalenin tamamlanmasını engellemeyecek. Teklif ödeme süresi içre enformatik sisteminin bakımı yahut iyileştirilmesi için muktezi olan işler yapılabilecek. Bu işler, ihalenin geçerliliğini etkilemeyecek. Yasayla, haczedilen malın elektronik ortamda satışına ilgili tedarik işlemleri dahi yeniden belirleniyor. Buna göre bir numara ve ikinci artırmanın yapılacağı periyot ve saat aralığı, mebde tarihinden sunma beş altı 15 dönem önceki zar edilecek. Elektronik eş portalında yapılacak car, artırmanın bitimine kadar erişime çıplak tutulacak. İkinci artırmanın kafa tarihi, bir numara artırmanın bitimi tarihinden itibaren tıpkı ayı geçmeyecek şekilde belirlenecek. İlanın şekli ve ceride ile yapılıp yapılmayacağı yürütme dairesince alakadarların menfaatlerine en akıllıca geleni nazarıdikkate alınarak atama olunacak. İlanın sıkı düzeyinde yayımlanan bire bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu zar satış talebi tarihinde tirajı 50 bin üstünde olan ve ev düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılacak.İcra dairesince yapılması gerekli ilanlar dışında, yakınlar elektronik satış portalında düzlük alan ilan metnini, masrafı kendilerine ilişik girmek için, diledikleri vasıtalarla car edebilecek. Fakat hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye hüküm etmeyecek. İlan edilen metinler ortada ayrımlılık bulunması halinde elektronik komutan portalında car edilen kavi anne alınacak. Elektronik bey portalında yapılacak ilanda şu hususlar yer takanak: – Satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, yüce vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu düzlük ve varsa görselleri ile açık artırma şartnamesinde meydan kayran başka bilgileri, – Artırmaya katılabilmek amacıyla mahcuzun kıymetinin yüzde 10’unu karşılayacak tutardaki teminatın satışı yapan yürütme dairesinin banka adına yatırılmasının zorunlu olduğu, teminatın akça olması durumunda bildirme geç açık artırma süresinin bitiminden geçmiş periyot saat 23.30’a büyüklüğünde yatırılması gerektiği, – Gösterilecek teminatın inanca mektubu olması halinde, artırmaya katılacakların, sunma geç artırma süresinin bitiminden esbak çalışma günü çalışma bitimine kadar satışa laf mahcuzun kıymetinin yüzde 10’unu karşılayacak tutarda değişmez ve süresiz vezneci inanca mektubunu, satışı fail yürütme dairesine terk etmelerinin zorunlu olduğu, – Ajan marifetiyle artırmaya katılacakların, sunma geç müzayede süresinin bitiminden esbak çalışma günü düzentileme bitimine büyüklüğünde satışı işleyen yürütme dairesine başvurma etmelerinin zorunlu olduğu, – Paydaşlı satışın tür olduğu hallerde açık artırma konusu malı mukannen paylarla satın almak isteyen alay malay alıcıların, yeryüzü geç açık artırma süresinin bitiminden esbak çalışma günü mücahede bitimine büyüklüğünde satışı fail icra dairesine başvurma etmelerinin mecburi olduğu, – Satma kâm eden ve artırmaya süzülmek talip alacaklı ile ortaklığın mir yoluyla giderilmesinde artırmaya akmak talip behre sahibinin, bildirme geç açık artırma süresinin bitiminden önceki iş günü say bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri halinde alacağın yahut iştirak payının teminatı karşıladığı tutar büyüklüğünde kendilerinden güvence alınmayacağı, – Koşullar yerine gelmişse malın genişlik faziletkâr teklif verene tenkis edileceği, – Elektronik eş portalında verilecek tekliflerin haczedilen malın muhammen kıymetinin yüzde 50’si ile o malla garanti altına alınan ve eş isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi çok ise bu miktarı ve antrparantez bu miktara arttırma olarak paraya gönderme ve paylaştırma masraflarını geçmesi gerektiği, – İhale alıcısının sunma faziletkâr teklifi verip bile süresi zarfında tenkis bedelini yatırmaması halinde, alınan teminatın iadeli edilmeyip öncelikle koca masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben doğruluk sahiplerine ödeneceği, – Asgari münakasa bedelinin öneri edilmemesi zımnında ihalenin yapılamadığı veya yeryüzü efdal öneri verenin tenkis bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin tahrip edildiği hallerde ikinci artırmanın ilk sarih artırmadaki şartlar çerçevesinde esasen yapılacağı, – İhale alıcısının, as bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilgili tutanağın elektronik koca portalında car edildiği tarihten itibaren yeryüzü geç 7 dönme içre icra dairesi yerine ödemesi gerektiği, – Satışa katılanların bütün ekleriyle gelişigüzel şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacakları, – İhalenin kesinleşmesi üstüne malın tescil ve teyit işlemlerinin yapılacağı.Avukatların meslekleriyle ilgili işledikleri suçlar itibarıyla istinaf kanun önünde kesinleşen kararlara temyiz kanun yolu açılıyor. Fakat bu aranjman, 15 Temmuz 2020’den ilk mevdu stabil nitelikteki kararlar itibarıyla uygulanamayacak. Cezası uygulama edilmekte olan hükümlüler, bu konu hükümlerinden faydalandığı takdirde tutukluluğunun bitmeme edip etmeyeceği hususunda hükmü veren önce mertebe mahkemesince değerlendirme yapılacak. Bilgili ve müddeiumumilik adaylığına atanma şartlarından, “alışılmışlığın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde enformasyon ve organlarının hareketini taharri zorluğu dercetmek kabil engeli düşmek” şartı kaldırılıyor. İcra ve İflas Kanunu’nda yapılan değişiklikle, cebri icra satışlarının elektronik ortamda yapılmasına paralel namına haczedilen malların tenkis usulü, bununla ahenkli hale getiriliyor. Buna bakarak, bir numara ve ikinci ihale, yürütme müdürü yoluyla, ilanda belirlenen dolaşma ve saatte, haczedilen malın muhammen kıymetinin yüzde 50’si üzerinden başlatılacak.Artırmanın sona erdiği dolaşma ve saatte şartların bulunması halinde, mülk arz efdal teklif verene eksiltme edilmiş olacak ve malın mülkiyeti münakasa alıcısına geçecek. İcra müdürü artırmanın bitmesinden sonraki önceki gelişim gününde artırmanın sonucunu gösteren tıpkı sonuç tutanağı düzenleyerek tutanaktaki bilgileri bir ahit eş portalında car edecek. İhalenin sonucuna ilgilendiren bu tutanakta, artırmanın ne antlaşma tamamlandığı, en erdemli teklifi verene malın ihale edildiği, tutanağın ilanından itibaren 7 dolaşma süresince tenkis bedelinin ödenmesi gerektiği yahut kanundaki şartların hesabına gelmemesi nedeniyle ihalenin yapılamadığı hususları belirtilecek. Komutan talebi, öneri ödeme başladıktan sonraları hoşgörüsüz alınamayacak ve teklif ödeme süresinin bitimine büyüklüğünde borcun tamamen ödenmesi halinde satış durdurulacak. İcra müdürü, asgari tenkis bedelinin teklif edilmediği, arz yüksek teklif verenin tenkis bedelini yatırmadığı yahut teklif ödeme süresinin bitiminden evvel borcun ödendiği hallerde, ihalenin yapılamadığını yahut halel edildiğini tutanakla belirleme edecek. Minimum eksiltme bedelinin teklif edilmediği veya yer efdal teklif verenin münakasa bedelini yatırmadığı hallerde ikinci müzayede, birinci artırmadaki koşullar çerçevesinde henüz evvel ilan edilen tarihte başlayacak.Komutan rıza süresi mir talebiyle birlikte duracak ve duran bu süre, ihalenin yapılamadığına yahut tağyir edildiğine ilgilendiren tutanak tarihinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlayacak. İcra müdürü, müzayede bittikten ahir önceki aksiyon gününde elektronik koca portalından kaynaklanan ustalık sebeplerle, artırmanın sonuç on dakikası içinde öneri verilemediğini komutan portalı kayıtlarından belirleme ederse müzayede süresinin bire bir çevrim uzatılmasına değişmeyen verecek, kararda artırmanın başlayacağı ve biteceği zamanı gösterecek. Parçalanmamış bu hususlar mir portalında duyurulacak. Bu durumda artırmanın sarrafiye tarihi, müzayede süresinin uzatılmasına değişmeyen verildiği tarihten itibaren üç günü geçemeyecek. Bu süre süresince, daha önceki arz efdal teklif veren teklifiyle sınırlanmış olacağı gibi bakir istekliler bile teminatı tefevvuk etmek kanalıyla artırmaya katılabilecek. Hem taşınmazlar hem de taşınırlarda münakasa alıcısı, ihalenin feshi temenni edilmiş olsa de açık artırma sonuç tutanağının ilanından itibaren 7 ahit süresince satma bedelini akça vermek zorunda olacak. Satılan servet, tenkis kesinleşmeden konfirmasyon edilmeyecek ve resmi sicilde azrail hesabına tescil edilmeyecek.Elektronik eş portalında yapılacak satış ilanında, varsa ipotek sahibi alacaklılarla ayrıksı ilgililerin, taşınmaz üzerindeki haklarını 15 bölüm zarfında icra dairesine bildirmeleri gerekecek. Pahal halde hakları tapu siciliyle çakılı olmadıkça koca bedelinin paylaşmasından aut kalacaklar ve bu hususlar dayanma hakkı sahipleri için bile meri olacak. Fiyat takdirine ilişik şikayet salahiyetsiz yürütme mahkemesine yapılırsa yürütme mahkemesi evrak üstünde inceleme yaparak müracaat tarihinden itibaren genişlik geç 10 dolaşma içre salahiyetsizlik kararı verecek ve masrafını masraf avansından karşılamak için dosyayı, resen yetkili yürütme mahkemesine gönderecek. Sonunda bedel takdirine ilgili şikayetin izinli mahkemece ayrımsız an önce ele alınması sağlanacak. İhale alıcısının talebi üzerine yürütme dairesi, satışı yapılan taşınmazda icar sözleşmesine ilişkin adına oturan kişiye kira bedelini, farklı hallerde ise taşınmazı kullanan kişiye ehlivukuf marifetiyle tespit edilen maaş tasarruf bedelini icra dairesine yatırmasını emredecek. İhtara karşın belirlenen bedelin yürütme dairesine yatırılmaması halinde, ilişkin hâkimiyet benzeterek uygulanacak ve depo edilen karşılık ihalenin sonucuna göre türe sahibine ödenecek.İhalenin feshi davasını açabilecek şahıslar ortada sevgili “tapu sicilindeki ilgililer”, “resmi sicillerdeki ilgililer” kendisine genişletiliyor. Sınırlı ayni hak sahiplerine birlikte bu davayı açabilme imkanı tanınıyor. Komutan talip alacaklı, medyun veya resmi sicilde kayıtlı ilgililerle kapalı ayni doğruluk sahiplerinin dışında kalan kişilerce ihalenin feshinin talebi halinde, eksiltme bedeli üzerinden göreli harç alınacak ve talebin reddi halinde bu harç iade edilmeyecek, ilişkin kişilerin beklenen zararına ulaşmak üzere eksiltme bedelinin yüzde 5’i oranında inanca göstermesi şartı aranacak. İhalenin feshi talebi üstüne icra mahkemesi, kâm tarihinden itibaren 20 dönem ortamında mahkeme yapacak ve etraf gelmeseler da icap fail kararı verecek. İhalenin feshi talebinin usulden reddi gereken hallerde duruşma yapılmadan üstelik değişmeyen verilebilecek. İcra mahkemesi, mir isteyen alacaklı, verecekli, mahcuzun resmi sicilinde mukayyet olan ilgililer ve sınırlanmış ayni türe sahipleri ile pey devam etmek kanalıyla ihaleye iştirak edenler dışında mütezayit kişilerce rica edilmesi dolayısıyla; koca talip alacaklı, verecekli, mahcuzun resmi sicilinde mukayyet olan ilgililer ve vabeste ayni hak sahipleri dışında artan kişiler bakımından feragat zımnında; işin esasına girerek talebin reddine karar verirse ihalenin feshini murat edeni, feshi matlup eksiltme bedelinin yüzde 10’una büyüklüğünde servet cezasına mahkum edecek.Bu kapsamda ihalenin feshi talebinin, eş isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmi sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve kapalı ayni türe sahipleri ile pey sürerek ihaleye iştirak edenler dışında küsurat kişilerce murat edilmesi zımnında yahut bey talip alacaklı, medyun, mahcuzun resmi sicilinde mukayyet olan ilgililer ve kapalı ayni türe sahipleri dışında kalan kişiler bakımından feragat zımnında ya birlikte işin esasına girilmek vasıtasıyla reddine değişmeyen verilmesi halinde ihalenin feshini dilek fail, feshi istenilen tenkis bedelinin yüzdelik 10’una büyüklüğünde mal cezasına mahkum edilecek. İhale kesinleşmedikçe ve tenkis konusu dünyalık alıcıya teslim edilmedikçe yahut teslime amade ayla getirilmedikçe ihale bedeli alacaklılara ödenmeyecek. İhale konusu malın teyit edilemeyeceği veya teslime amade arkaç getirilemeyeceği durumlarda münakasa, yürütme müdürü marifetiyle fesih edilerek ihale bedeli alıcısına ödenecek. İhalenin feshi talebinde bulunulabilecek maksimum sürenin sarrafiye tarihi, ihalenin yapıldığına ilişik kararın elektronik komutan portalında ilan edildiği güneş olacak. Taşınmazın tenkis alıcısı hesabına tescil edilmesinden bilahare boşaltma işlemi yapılmadan taşınmaza iye olanlara da tahliye dilek edebilme hakkı tanınıyor.Böylelikle garanti mukabilinde alacağı tahsil edebilmek üzere mesafelik cetveline karşı şikayet ve itiraz aşamasına geçilmesine lüzum olmadığı kesin benzeri şekilde ortaya konuluyor. Öte yandan banka güvence mektubunun “süresiz” olduğu açıklığa kavuşturuluyor. Düzenlemeyle antrparantez “İhalenin feshi ve farkının tahsili” maddesi de yürürlükten kaldırılıyor. Yasayla, açık artırmada bildirme erdemli teklif verilip birlikte süresi zarfında tenkis bedelinin yatırılmaması halinde alınan teminatın, strateji borcu ve satma masrafları üzere dosyaya dirimsel kaydedileceği düzenleniyor. Düzenlemeyle, İcra ve İflas Kanunu’nda fark yapılarak ihalenin tamamen elektronik ortama alınması sağlanıyor. Buna ilişik talimatname ile çıkarılması müstelzim tarife, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren 6 kamer süresince çıkarılacak. Haczedilen malların elektronik ortamda satışına ilgilendiren hükümlerin uygulanmasına, Hak Bakanlığınca belirlenen diyar veya ilçelerde, buna ait yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlanacak ve sunu geç bir yılın sonunda büyüklük genelinde uygulamaya geçilecek. Hükümlerin ne el veya ilçede hangi devir uygulanacağı Hak Bakanlığının resmi internet sitesinde duyurulacak.Bu müddet süresince masraflar peşin yerine yatırılmazsa koca temenni edilmemiş sayılacak. İhalenin feshine ilişkin tebeddülat, ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ilk evre mahkemeleri ve toprak adliye mahkemeleriyle Yargıtayda görülmekte olan ihalenin feshi talepleri karşı uygulanmayacak. Fakat, ihale bedelinin yüzde 10’una büyüklüğünde dünyalık cezasına mahkumiyete ilgili hâkimiyet görülmekte olan ihalenin feshi talepleri üzerine de uygulanacak. Temyiz kanun yolu incelemesi aşamasında kâin dosyalar itibarıyla mal cezasının oranına ait uymazlık, yegâne başına nakız nedeni yapılamayacak. Yargıtay değişikliği uygulayarak hükmü düzeltebilecek. “Koronavirüs izni” ile ilgili bulunan düzenlemedeki Keyif Bakanlığının önerisi üstüne Doğruluk Bakanlığı yoluyla “her defasında 2 ayı geçmemek için 9 posta uzatılabilir” şeklindeki ibare, ” herhangi bir defasında 2 kocaoğlan geçmemek üzere 12 kere uzatılabilir” adına değiştiriliyor.Avukatlık Kanunu’nda yapılan değişiklikle, kanunda yer sunulan cezalardan birini müstelzim suçtan ufuk üzerine amme davası açılmış olması halinde, avukatlığa alınma isteği hakkındaki kararın bu kovuşturmanın sonuna kadar bekletilmesine değişmeyen verilebilecek. Kanun’a göre, yürütme başmüdürlerine ilave türe hizmetleri tazminatı ödenecek. Sezme ve yürütme işlemine mecbur olmaksızın bilge ya dahi cumhuriyet altını savcısının görevlendirmesiyle araştırma, tetkik ve ifade işlemleri amacıyla kat dışına çıkan sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglar bile kere tazminatı matlup. Bu unvanlarda müteharrik görevlilere ödenecek sefer tazminatının hesaplanmasında asıl alınan 200 emare rakamı 275’e çıkarılacak. Kanunla, İcra ve İflas Kanunu’nda düz kayran “bala teslimi”, “çocukla ferdî veriş tesisine dayalı ilamın icrası”, “çocuk teslimine ve çocukla şahsi ahzüita kurulmasına dair ilamların icrasında ehlihibre bulundurulması” ve “yavru teslimi emrine muhalefetin cezası” başlıklı maddeler yürürlükten kaldırılıyor. Türk Kentlileşmiş Kanunu’nda çocuğun faik yararı gözetilerek, zatî münasebet kurulmasına dayalı karara muhalif davranılmasının önlenmesi üzere düzenleme yapılıyor.Bu kapı zatî aksata kurulmasına dair kararda taraflara uyarı edilecek. Yavru Dulda Kanunu’na, “Bala Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması” başlıklı dördüncü kısım ekleniyor. Yasayla çocuk teslimi yahut çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair sülale mahkemelerince verilen ilam yahut tedarik kararları, çocuğun yüksek yararı asıl alınarak, Doğruluk Bakanlığınca kurulan adli bindi ve kıygın hizmetleri müdürlüklerince adına getirilecek. Doğruluk Bakanlığınca, müdürlüklerde başöğretmen, yeteri büyüklüğünde müdür yardımcısı ve personel ile ruh bilimci, terbiyeci ve içtimai çalışmacı görevlendirilecek. Yönetmenlik sıfır yerlerde bu kısım kapsamında yer alan görevler, Hak Bakanlığınca belirlenen ünsiyet mahkemeleri yazı işleri müdürlüğü tarafından adına getirilecek. İlam ve tedbir kararlarının namına getirilmesinde çocuğun iskân yeri müdürlüğü mezun olacak. İlam ve tedbir kararları müdürlükçe görevlendirilen ruhiyatçı, eğitimci, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve beyyine öğretmen kabilinden uzmanlar, uzmanın bulunmadığı yerlerde ise hoca marifetiyle namına getirilecek. İlam ve hazırlık kararlarını adına haberdar etmek üzere müdürlüğün talebi üstüne, valilikler marifetiyle amme gelgel ve kuruluşlarında memur, uzmanların saha aldığı tıpkısı memur listesi oluşturulacak.Bu listede vadi düzlük ehlivukuf ve öğretmenlerin fariza yapacakları meydan ve tarihler müdürlükler marifetiyle belirlenecek. Yavru teslimine dair üslup yahut hazırlık kararları, yükümlüsü marifetiyle rızasıyla hesabına getirilmediği takdirde adalet sahibi, ifham yahut tedarik kararının hesabına getirilmesi üzere müdürlüğe başvurabilecek. Talebi kayran yönetmenlik, rastgele türlü iletişim vasıtasını kullanarak yükümlüyle irtibata geçecek ve müdürlük yoluyla belirlenen devir ve saatte doğruluk sahibine teyit yapılmak amacıyla çocuğun belirlenen yere getirilmesini derhal bildirecek, bu bildirimin yapıldığını veya yükümlüyle angajman kurulamadığını tutanağa bağlayacak. Görevli çocuğu getirmeyeceğini beyan ederse veya çocuğu belirlenen yere getirmezse direktörlük, derhal yükümlüye, çocuğun teslimine dair benzeri konfirmasyon emri gönderecek. Müdürlüğün belirlediği yere getirilen veya yükümlünün harbi mazereti nedeniyle müdürlükçe alınan yavru, hak sahibine teyit edilecek. Yükümlü, emrin gereğini adına getirmezse çocuk nerede bulunursa bulunsun müdürlük vasıtasıyla alınarak türe sahibine teslim edilecek. Bu halde kolluktan arkalama istenebilecek.Çocuğun faik yararının gerektirdiği hallerde yönetmenlik, yükümlüyle irtibata geçmeye veya tasdik emri tebliğine lüzumlu olmaksızın bu hükümleri uygulayacak. Bala, türe sahibine konfirmasyon edildikten sonra memur sevap tıpkı etmen olmaksızın çocuğu esasen alırsa antrparantez kullanılmamış benzeri hükme yahut yükümlüyle irtibata geçmeye evet da konfirmasyon emri tebliğine lüzumlu olmaksızın bala adalet sahibine teyit edilecek. Çocukla kişisel alım satım kurulmasına dair ifham yahut tedbir kararları yükümlüsü tarafından rızasıyla namına getirilmediği takdirde doğruluk sahibi, ifham yahut tedbir kararının yerine getirilmesi için müdürlüğe başvurabilecek. Talebi alan yönetmenlik, rastgele makule bildirişim vasıtasını kullanarak yükümlüyle irtibata geçecek, tefhim yahut tedarik kararında tamlanan çevrim ve saatte, dolaşma ve saat belirtilmemişse direktörlük vasıtasıyla belirlenen dolaşma ve saatte doğruluk sahibine teyit yapılmak amacıyla çocuğun müdürlük vasıtasıyla belirlenen yere getirilmesini derhal bildirecek, bu bildirimin yapıldığını yahut yükümlüyle angajman kurulamadığını tutanağa bağlayacak. Yükümlüyle temas kurulmayacak veya yükümlü çocuğu getirmeyeceğini beyan ederse veya belirlenen yere getirmezse direktörlük, derhal yükümlüye, çocukla kişisel pazar kurulmasına dair tıpkı teyit emri gönderecek.Çocuk, belirlenen yere getirilmezse doğruluk sahibi hakkında yönetmenlik tarafından yanlışlık duyurusunda bulunulacak ve müteakip süreç için memur bilgilendirilecek. Kişisel veriş kurulmasından sonradan türe sahibi eliyle tasdik adına getirilen çocuğun yükümlüye veya yükümlünün belirlediği kişiye teslimi tür olmazsa yavru adalet sahibinde bırakılacak. Bu bile benzer olmazsa müdürlüğün talebi üstüne, ev ve sosyal hizmetler il müdürlüğünce çocuğun arızi namına barınmasına yönelik tedbirler alınacak. Memur hak mazereti nedeniyle çocuğun müdürlükçe alınmasını dilek ederse gerektiğinde hak sahibi de hazır bulundurulmak suretiyle yavru yönetmenlik vasıtasıyla yükümlüden alınarak türe sahibine teslim edilecek. Adalet sahibi, emrin yükümlüye tebliğinden sonraki dönemde, konfirmasyon saatinden arz az 48 saat evvel çocuğu tasdik almaya geleceğini müdürlüğe mukayyet namına, elektronik ortamda yahut başvuru aşamasında beyan ettiği iletişim marifetiyle bildirecek. Türe sahibinin bildirimde bulunmadığı veya gelemeyeceğini bildirdiği hallerde bu konu ve çocuğu emirde tamlanan yere getirme zorunluluğu bulunmadığı yükümlüye bildirilecek.Kanunla, çocukla şahsi veriş kurulması işlemlerinin çocuğun üstün yararını koruyacak şekilde namına getirilebilmesi üzere müdürlüğün önerisi üstüne ev mahkemesince, çocuk, doğruluk sahibi yahut yükümlü hakkında müşavirlik tedbiri uygulanmasına karar verilebilecek. Yükümlünün doğrulama emrine geçmiş muhalif hareketinde yönetmenlik yükümlü karşı müşavirlik tedbiri uygulanmasını ocak mahkemesinden arzu edecek. İlam veya tedbir kararını rızasıyla namına getirdiğini argüman eden yükümlü, yapılan bildirimin yahut bu bildirim yapılamamışsa gönderilen tasdik emrinin nahak yere olduğunu, süresi ortamında şikayet vasıtasıyla ati sürebilecek. Çocuğun iskân yerinin değişmesi halinde dosya resen ilişik saha müdürlüğüne gönderilecek ve ilişik yönetmenlik işlemlere kaldığı yerden bitmeme edecek. Bu direktörlük, dosyadaki doğrulama emri kapsamında elden teslimin gerçekleştirileceği yıpranmamış yeri yükümlüye deklerasyon edecek. Teyit yeri değişikliği adalet sahibine temas makule bildirişim eliyle bildirilecek. Hak sahibi yahut doğrulama yükümlüsü karşı Ailenin Korunması ve Kadına Alın Şiddetin Önlenmesine Dayalı Yasa göre gizlilik kararı evet birlikte apayrı ayrımsız tedbire değişmeyen verilmesi halinde tasdik işlemleri bu kararlar dikkate alınarak adına getirilecek.Konfirmasyon emrinin tebliğinden ahir dönemde işyar sunu az 1 sene süresince emrin gereğini usulüne uygun bire bir şekilde namına getirecek ve müteakip dönemde da ferdî alım satım kurulmasına dayalı duruşma kararına akla yatkın akım edeceğini taahhüt ederse direktörlük, ilişik uzmanın kanaatini üstelik alarak dosyanın işlemden kaldırılmasına ve doğrulama emrinin batıl arkaç gelmesine değişmeyen verebilecek. Bu değişmeyen türe sahibi ve yükümlüye bildiri edilecek. Memur bu taahhüdünü hesabına getirmezse hak sahibinin talebiyle yükümlüye doğrudan doğrulama emri bildirilecek. Yavru Siper Kanunu’nda yapılan değişiklikle tasdik mekanlarına ilişkin düzenleme yapıldı. Buna bakarak, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dayalı tefhim evet üstelik tedarik kararlarının yerine getirilmesine ilgilendiren işler, Adli Bindi ve Kıygın Hizmetleri Müdürlüğünce belirlenen teyit mekanlarında gerçekleştirilecek. Doğrulama işlemleri üzere müdürlüğün talebi üzerine, valilikler ve belediyeler vasıtasıyla müsait konfirmasyon mekanları belirlenecek, yoksa oluşturulacak, vesile tahsis edilecek ve güdücü görevlendirilecek. Teslim mekanlarının belirlenmesinde, oluşturulmasında, tefrişinde, bu mekanların güvenliğinin sağlanmasında ve teyit hizmetlerinin sunumunda, amme gurur ve kuruluşları ile belediyeler, müdürlüğe gelişigüzel türlü desteği sağlayacak.Mahkeme, yapılan işlemlerin yerine getirilmesini durdurabilecek ya üstelik dosya üzerinden gerektiğinde ilgilileri dinlemek suretiyle ivedilikle karar verecek. Şikayet üstüne verilen karara karşı, tebliğden itibaren aynı hafta içinde itiraz edilebilecek. İtiraz merci, bire bir hafta zarfında kararını oluşturacak, itirazı durumunda görürse işin esası üzerine karar verecek. İtiraz üzerine sunulan değişmeyen, stabil karar olacak. Yavru teslimine dair anlatma evet da tedarik kararlarının namına getirilmesine ilgili teyit emrine çapraz cereyan edenler ile emrin gereğinin yerine getirilmesini engelleyenler, bir ay ortamında yapılacak şikayet üstüne, amel suç dokuma etse birlikte, üç ayak tabanı kadar düzen bağı hapsi ile cezalandırılacak. Çocukla kişisel iş kurulmasına dair ilam ya dahi hazırlık kararlarının hesabına getirilmesine ilişkin teslim emrine yeraltı cereyan edenler ile emrin gereğinin adına getirilmesini engelleyenler, tıpkısı ay içre yapılacak şikayet üstüne, 3 günden 10 güne büyüklüğünde disiplin hapsiyle cezalandırılacak. Ferdî pazar kurulması üzere namına yavru konfirmasyon edilen türe sahibi, üslup ya dahi tedarik kararında tamlanan sürenin bitiminde çocuğu belirlenen yere getirmezse, amel cürüm yapılanma etse de, 3 ayak tabanı kadar sıkı hapsi ile cezalandırılacak.Disiplin hapsi ile cezalandırmaya ilgili kararlar, kesinleşmesini müteakip cumhuriyet altını başsavcılığı marifetiyle yürütüm edilecek. Bu kararlar kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonradan adına getirilemeyecek. Şikayetten vazgeçilmesi halinde ya da çocuğun velayet hakkı sahibine konfirmasyon edilmesi yerinde ülkü ve bütün sonuçlarıyla beraber ukubet düşecek. Karı mahkemesince sunulan kararlara alın, ait maddeler gereğince itiraz edilebilecek. Çocuğun bilirkişi veya hoca eliyle yükümlüden ya üstelik hak sahibinden konfirmasyon alındığı yahut diğerine teyit edildiği tam kayda alınan gürültülü veya görüntülerin genel ağ ortamında yayınlanması dolayısıyla kişilik haklarının ihlal edildiğini tez fail ilgililer, İnternet Süresince Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Eliyle İşlenen Suçlarla Savaş Edilmesi Karşı Yasa’un ilgili maddesi gereğince içeriğin çıkarılması yahut erişimin engellenmesini isteyebilecek. Kanunla, bala teslimi evet üstelik çocukla kişisel iş kurulmasına dayalı kararların namına getirilmesi amacıyla adalet sahibinin katlanması müstelzim mali baskı ortadan kaldırılıyor. Bala teslimi ve çocukla ferdî muamele kurulmasına dayalı ifham ya üstelik tedbir kararlarının namına getirilmesine ait yapılacak işlemler, Harçlar Kanunu ile değişik kanunlar uyarınca alınması müstelzim parçalanmamış harçlardan istisna olacak.Çocuk teslimi ve çocukla kişisel pazar kurulmasına dayalı anlatma yahut tedbir kararlarının namına getirilmesine ilişik işlemleri hafta sonu ve resmi dinlence günlerinde namına ifham etmek için görevlendirilen eksper ve öğretmenlere bu kapsamda fiilen görev yaptıkları gelişigüzel doğrulama işlemi için, görevlendirilen değişik kişilere ise bu kapsamda fariza yaptıkları seçkin dönüş için (500) araz rakamının görevli aylıklarına geçerli katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılacak. Bu ödemeden damga vergisi dış rastgele kazanç ve yetersizlik yapılmayacak. Bu ödemelerden fiilî veya sözleşmeli olup olmadığına bakılmaksızın görevlendirilen birlik personel yararlanacak. Arsıulusal Yavru Kaçırmanın Türel Yan ve Kapsamına Dair Kanun’un, kararların adına getirilmesi mesabesinde üstelik değişikliğe gidiliyor. Bu kapsamda çocuğun iadesine ya üstelik şahsi ilişki kurulmasına dayalı ilamlar, teyit emri deklarasyon edilmeksizin yerine getirilecek. Yasayla abonelik sözleşmelerinde haciz talebi 2 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Mülk Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Karşı Yasa’de birlikte değişiklik yapıldı.İtirazın hükümden düşürülmesine ilişik ülkü açılması halinde davanın açıldığı tarihten hükmün kesinleşmesine büyüklüğünde güzeşte süre hesaba katılmayacak..
Share: