İç borçlanma, ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden yapılacak

Mühim ölçütler çerçevesinde düzenlenen siyasa kapsamında iç borçlanmanın ağırlıklı kendisine TL cinsinden yapılması planlanırken, ancak içi döviz ve değerli cinsi borçlanmaların meydan koşulları çerçevesinde aşamalı şekilde azaltılacak. 2022-2024 yıllarına ilgili Itidalli Vadeli Program’a (OVP) göre, kamu sektörü genel dengesinin program dönemi böylelikle yüzde 2,5 seviyesine gerilemesi, program tanımlı kamu sektörü dengesinin ise tıpkı dönemde yüzde 0,4 fazlaya dönmesi bekleniyor. Ati yılın böylecene yüzdelik 3,5 olması öngörülen umumi heybet açığının izlence dönemi sonunda yüzdelik 2,6 seviyesinde gerçekleşeceği aritmetik ediliyor. Karışık dar içi hasılaya (GSYH) çap olarak 2022 yılında tıpkı eski yıla bakarak 0,2 nokta artışla yüzde 22,8’e yükselmesi muhtemel hep algı yükünün program döneminde ufki tıpkısı tutum izlemesi ve 2024 yılında yüzde 22,9 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. GSYH’ye mehabet adına merkezi yönetim bütçe açığının 2022 yılında yüzde 3,5, program dönemi böylelikle yüzde 2,9 adına gerçekleşmesi, faiz dışı dengenin 2022’de yüzde 0,5 degaje vermesi, program dönemi böylecene ise yüzdelik 0,3 fazlaya dönmesi bekleniyor.GSYH’ye nazaran, 2022 yılında yüzde 35,8 adına gerçekleşmesi muhtemel AKARSU tanımlı genel hile namus borcu stokunun izlence dönemi sonunda yüzde 34,7’ye düşürülmesi hedefleniyor. Programa bakarak, mühim ölçütler çerçevesinde hesaplı siyasa kapsamında iç istikraz ağırlıklı yerine Türk Lirası cinsinden yapılacak. Mikro içi döviz ve altın cinsi borçlanmaların ise etraf koşulları çerçevesinde aşamalı namına azaltılması istikraz politikasının anne stratejik hedeflerinden biri olacak. Kamu masraf politikasının çokça yıllı bütçeleme yaklaşımı çerçevesinde, belirlenen yöntem öncelikleri ve amme idarelerine tahsis edilen mukabele tavanları doğrultusunda yürütülmesi temel olacak. Masraf gözden geçirmelerine devam edilecek, buna ilişik programların etkinliği artırılacak ve harcamalar taharri altında tutulacak. Amme hizmetleri, bütçe imkanları süresince kalınarak ayrılan kaynakların üstünde masraf yapılmasına sefer açılmadan maksimal tasarruf anlayışı ortamında adına getirilecek. Özel hesap uygulamalarının hizmetin niteliği gereği ivedi ve zorunlu olanlarla sınırlandırılması, bu kriterleri karşılamayan uygulamaların aşamalı yerine kaldırılması, döner sermaye işletmelerinin aşamalı şekilde merkezi hile bütçesine dahil edilerek bütçe hakkının genişletilmesi sağlanacak.Dijital ekonominin dimdik ve parçalanmamış namına kavranması ve vergilendirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecek. Amme gelirlerine yönelik tahsilat performansı artırılacak, algı denetiminde risk odaklı ve uzaktan denetim sistemleri uygulamaya alınacak. Vasıta dışı ekonomiyle mücadelede şümullü bir program uygulamaya konulacak. KİT’ler, makroekonomik, sektörel ve sosyal politikaların beraberinde ortamında bulundukları piyasa şartlarını dikkate alarak amme maliyesine sunma bir iki angarya getirecek şekilde faaliyetlerini sürdürecek. Sosyal yardımlarda mükerrerliklerin engellenmesi, amme kaynaklarında etkinliğin sağlanması üzere içtimai müzaheret verilerinin ıcığı cıcığı Tümleşik Içtimai Müzaheret Hikmet Sistemi’ne bütünleşmiş edilecek. Sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeden yersiz kullanımı menetmek amacıyla, tılsım, tıbbi cihaz ve otama harcamaları daha usçu arkaç getirilecek. Esenlik hizmet sunucularının davranışlarını dikkate düzlük denetleme modelleri geliştirilecek, riziko analizi ve vukuf madenciliği alanlarında yazılım, tesisat ve eğitim altyapısı güçlendirilecek. Keyif hizmetlerinin kavrayışsız ödemelerinde Risk Paylaşım Modeli’ni destekleyen proje çalışmalarına başlanacak.Mükellef hizmetlerinin geliştirilmesi ve mükellef hizmetleri yönetiminin canlı, aktüel ve hızlı tıpkısı şekilde merkezi namına yönetilebilmesi üzere eskimemiş soy sop bildirişim kanalları kullanılarak mükelleflere daim bakım sunumu yapılması sağlanacak..