beden eğitimi öğretmeni alımı 2021: MEB 60 kontratlı cisim öğretmeni başvurusu ve şartları

Milli Eğitim Bilimi Bakanlığı, milli sporcular arasından 60 beden eğitimi sarıklı alımı yapacak. İlanda “Bakanlığımıza merbut resmi eğitim kurumlarının beden terbiyesi alanında sarıklı ihtiyacının karşılanmasına müteveccih adına 03/05/2002 tarihli ve 24744 basit Resmi Gazete’üstelik yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Misil Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Umumi Yönetmeliğin Ilişik 4 üncü maddesi doğrultusunda milli sporculardan 60 (altmış) kontenjana 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında kontratlı aday öğretmen ataması olmak için başvurular alınacaktır. Başvurular ve nasıp işlemleri Eklenmiş-1 Başvuru ve Tayin Takvimi süresi içerisinde aşağıdaki izahat doğrultusunda yapılacaktır.” ifadelerine düzlük verildi. beden eğitimi öğretmenliğine başvuruda mevcut olmak talip adaylar, şartlara dair detayları araştırıyor. İşte milli sporcular üzere beden terbiyesi öğretmeni alımı başvurusu ve şartları 2021… Milli sporculardan; a. Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade), Akdeniz Oyunları ile Acun Askeri Oyunlarında bireysel yahut topluluk halinde yarışmalarda ilk üç dereceye koparmak, b.(a) ve (b) bentlerinde tamlanan yarışmaların takım sporlarında en beş altı on sefer ülkemizi temaşa ederek milli sporcu belgesi almış gelmek, şartlarından herhangi birisini sağlayanlardan 657 dar Heybet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan umumi şartların beraberinde; 1. Türk vatandaşı kalkmak, (Şimal Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.) 2. Çıkışlı olunan yükseköğretim programının, Milli Eğitim Bilimi Bakanlığı Öğretim ve Terbiye Yerleşmiş Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Tayin ve Öğüt Okutma Esaslarına ait 20.02.2014 tarihli ve 9 basit Asamble Kararında belirtilen Beden Terbiyesi alanına anlaşmak, 3. Milli Yetişek Bakanlığı Tedrisat ve Edep Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Öğüt Okutma Esaslarına ilişkin 20.02.2014 günlü ve 9 mahdut Asamble Kararında Beden Terbiyesi alanına cins gösterilen programlardan eğitsel şekillenme eğitimi istenilenler üzere bu eğitimi başarıyla tamamlamış girmek, 4. Daraç dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik biçimlenme belgelerinin sınırlı içindeki yükseköğretim kurumlarına yahut programlarına denkliği akseptans edilmiş kalkışmak, 5.657 sınırlanmış Heybet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında kontratlı öğretmen olarak ataması yapılanlardan ataması iptal edilenler ile kontratlı öğretmen adına çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, atamalarının halel edildiği yahut ayrıldıkları tarihten itibaren müracaat tarihinin akıbet günü itibarıyla tıpkısı sene bekleme süresini tamamlamış gelmek, 7. Halen Bakanlığımızda veya her amme hava ve kuruluşunda 657 basit Heybet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor koyulmak şartları aranacaktır. 1. Başvurular “personel.meb.gov.tr” adresindeki “Milli sporcuların ataması” linkinden Elektronik Başvuru Formu doldurularak Munzam-1 Referans ve Atama Takvimi’nde tamlanan süre içerisinde yapılacaktır. 2. Başvuruya ait kayıtların Ekleme-1 Müracaat ve Nasıp Takvimi’nde tamlanan tarihin akıbet günü, dönme sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlanması gerekmektedir.Adaylar; vesika arz etmek, başvurularını onaylatmak yahut değme nedenle iklim milli eğitim bilimi müdürlüğüne gitmeyeceklerdir. Başvuru ve tercih işlemleri hep üzerinden gerçekleştirilecektir. İl milli eğitim müdürlüklerinin iletişim bilgileri Eklenmiş-3 İl Milli Eğitim Bilimi Müdürlükleri İletişim Bilgileri tablosunda gösterilmiştir. 4. Tümce üzerinden doldurulması gereken umum alanlar akıllıca ve yekpare kendisine doldurulacaktır. 5. Deneyimsizlik ve Spor Bakanlığı, Bakanlığımız veya diyar milli eğitim bilimi müdürlükleri aracılığıyla gerektiğinde adayla iletişim kurulabilmesi yerine sisteme girilen bildirişim bilgilerinin (cep telefonu, e-kez v.b) eksiksiz ve makul olması nazik önem en etmektedir. 6. Yetişek fakültesi dışındaki benzeri programdan çıkışlı olup eğitimsel şekillenme belgesi mevcut adayların, belgenin çağ ve sayısını sisteme girmeleri zorunludur. Lisans diplomalarında “Terbiyevi Biçimlenme Görmüştür.” ifadesi mevcut adayların, öğrenimleri boyunca kaç kredilik eğitsel biçimlenme dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin ruz ve sayısını girmeleri gerekmektedir. Merhale 1 : 1 Sülale 2021 tarihinden önceki eğitimsel şekillenme eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri akseptans edilecektir.Eğitsel biçimlenme eğitimini muvaffakiyet ile bütünler; fakat biçimlenme belgesi düzenlenemeyenler, muvaffakiyetli olduklarına ilgilendiren ilgili üniversiteden alacakları yazının zaman ve sayısını Elektronik Referans Formu’nda meydan düz eğitimsel şekillenme bilgileri bölümüne girecektir. Eğitimsel biçimlenme belgesi göreve start esnasında ibraz edilmek zorundadır. Pedagojik şekillenme belgesini ibraz edemeyenlerin ataması fesih edilecektir. 8. Terbiyevi biçimlenme belgesinde vesika sayısının olmaması yerinde ekranda sayı alanına “0” (muvaffakiyetsiz) girilecektir. 9. Adaylar eliyle başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak için ayrımsız el milli yetişek müdürlüğü seçilecektir. 10. Milli sporculuğa ilişkin belgeler dışındaki özge atamaya esas belgeler (itmam belgesi yahut diplomanın, varsa biçimlenme belgesinin, varsa akreditasyon belgesinin civar ve üst yüzleri) taranarak elektronik ortamda aday yoluyla sisteme yüklenecektir. 11. Adaylar, beden terbiyesi alanında car edilen eğitim bilimi kurumları arasından 40 (kırk) eğitim kurumuna büyüklüğünde tercihte bulunabileceklerdir. 40 (kırk) yetişek kurumu tercihinde kâin adaylar tercih dışı seçenek adına; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” veya “Tercihlerim dışındaki terbiye kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini seçeceklerdir.Munzam-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde tamlanan başvuru süresi içerisinde adaylar tarafından başvurularına ilişkin değişiklik yapılabilecek fakat bu sürenin bitmesinden itibaren seçkin başkalık yapılamayacaktır. 13. Bu kapsamda yapılan başvurular, Deneyimsizlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Mülhak-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirlenen müddet içerisinde incelenerek akla yatkın olanların başvuruları elektronik ortamda onaylanacak, uygun sıfır başvurular ise esasen elektronik ortamda reddedilecektir. 14. Bilgisizlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce makul görülmeyerek reddedilen başvurular amacıyla Munzam-1 Referans ve Atama Takvimi’nde belirlenen süre içerisinde müracaat ekranı yeniden adaylara açılacak bu süreçte adaylar reddedilme gerekçesine uygun yerine başvurularını yenileyebileceklerdir. 15. Yenilenen başvurular Ek-1 Başvuru ve Nasıp Takvimi’nde belirlenen süre içerisinde Deneyimsizlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Umumi Müdürlüğünce yeniden değerlendirilerek akla yatkın görülenler onaylanacak, uygun görülmeyen başvurular ise reddedilecektir. 16. Deneyimsizlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce akıllıca bulunarak elektronik ortamda onaylanan başvurular, Elektronik Müracaat Formu’nda aday marifetiyle latif olan mülk milli eğitim müdürlüğünün onay ekranına yansıyacaktır.Başvurular ilgili memleket milli eğitim müdürlüğünce incelenecek ve akla yatkın olan başvurular dizge üzerinden mülk milli terbiye müdürlüğü yetkilisince onaylanacak, uygun sıfır başvurular ise gerekçesi belirtilmek vasıtasıyla reddedilecektir. 18. Adaylar bu süreçte başvurularının müsaade veya ret durumlarını herkes üzerinden takip edeceklerdir. 19. Başvurusu onaylanan namzet Elektronik Referans Formu’nu cihazına kaydedecek veya çıktısını alarak koruma edecektir. Kadar 2 : Elektronik Başvuru Formu, göreve start esnasında tasdik edilmesi müstelzim tıpkı doküman olduğundan, adayların bu belgeyi sıyanet etmeleri ehemmiyet yeryüzü etmektedir. 20. Başvurular ülke milli eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonraları geçerlilik kazanacaktır. 21. Elektronik Referans Formu’nda bildirme edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır. 22. Elektronik Başvuru Formu haricinde yahut referans süresi dışında yapılan, Bilgisizlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Umumi Müdürlüğünce ve/veya el milli yetişek müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı hatalı girilerek yapılan başvurular ile referans şartlarını taşımadığı halde gerçek dışı belgeyle ya birlikte beyanda bulunarak, evrakta tahrif yaparak, cins durumunu gizleyerek yapılan başvurular çürük sayılacak; varsa yapılmış olan atamalar nakız edilecektir.Referans tarihi bakımından askeriye amacıyla sevke tabi olanlar ile halen askeriye hizmetini yapmakta olan sarıklı adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askeriye hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, halen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihini gösterir aynı belgeyi en gücük müddet zarfında arzuhâl ekinde atandıkları toprak milli terbiye müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini strateji fail tıpkısı ay zarfında göreve başlatılacaktır. 24. Adaylardan başvuruda esenlik, askeriye ve adli sicil durumlarına ilgilendiren vesika istenmeyecek, Elektronik Müracaat Formu’nda bildirme alınacaktır. 25. Bu duyuru kapsamında başvuruda bulunarak atama işlemi gerçekleşen adaylardan tıpkı zamanda Bakanlığımızca Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Nasıp Duyurusu (Mart 2021) kapsamında başvuruda bulunanlar, sözlü sınava ek olsalar birlikte 01-06/09/2021 tarihleri beyninde alınacak olan eğitim bilimi kurumu tercih başvurusunda bulunamayacaklardır. 26. Bu duyuruda yapılan açıklamalara katma kendisine başvuru süresi zarfında oluşabilecek hâller ile uygulamaya müteveccih meşruhat Bakanlığın “personel.meb.gov.tr” internet adresinde başvuru süresi süresince duyurulacaktır. 1. Adayların; 1.1. Lise alan öğretmenliği tezsiz erdemli lisans diploması evet birlikte belgesi, 1.2. 1 Karı 2021 tarihinden önce doğru Yer beş altı 21 kredilik Terbiyevi Şekillenme Sertifikası (Rütbe: 1993-1994 öğretim yılı ve daha öncesinde planlı 18 ve üstü kredilik vesaik da kabul edilecektir), 1.3. İlköğretim Dershane Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik), 1.4. İngilizce Öğretmenliği Sertifikası, 1.5. Lisans mezunu olmadan ilk iz yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları Eğitsel Şekillenme Belgesinden, rastgele birine erbap olmaları gerekmektedir. 2. gelişigüzel öğretmenlik alanında alınan pedagojik biçimlenme eğitimi, gayrı alanlar amacıyla da makbul sayılacaktır. 3. Şimal Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile az dışındaki üniversitelerden alınan terbiyevi şekillenme belgeleri (1 Ocak 2021 tarihinden ilk eksiksiz olması koşuluyla), T.C.Ancak, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izniyle Yıldız Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki faziletli öğretim kurumlarında açılan pedagojik biçimlenme eğitimini başarıyla tamamlayanlardan ayrıca akreditasyon belgesi istenmeyecektir. Ç. İl Milli Terbiye Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler ve Dikkat Edilecek Hususlar 1. İl milli eğitim bilimi müdürlüklerinde, atamalardan mesul memleket milli eğitim bilimi müdür yardımcısı veya büro müdürünün başkanlığında, “Başvuru Onay Komisyonu” oluşturulacaktır. 2. Referans ve diploma işlemlerine yönelik hususlarda zaruri önlemler, yer milli yetişek müdürlüklerince alınacaktır. 3. İl milli terbiye müdürlükleri, başvurulara ilişkin bilgiler ile adayın sisteme yüklemiş olduğu atamaya ilişik belgeleri inceleyerek makul olan başvuruları onaylayacaklar, akıllıca olmayan başvuruları ise gerekçelerini izhar etmek suretiyle reddedeceklerdir. 4. İl milli eğitim bilimi müdürlükleri, onaylanan Elektronik Referans Formu’nun çıktısı ile adayın sisteme yüklemiş olduğu belgelerin çıktısını alarak iki yıl süreyle dulda edeceklerdir. Basamak 3 : Adayın sisteme yüklemiş olduğu atamaya temel belgeler ile Elektronik Referans Formu’na tayin işlemi sonrasında da gerekseme duyulabileceğinden el milli terbiye müdürlüklerinin bu belgeleri muhafaza etmeleri ehemmiyet yeryüzü etmektedir.Referans icazet sürecine ilgilendiren hisse senedi ve işlemlerden, toprak milli eğitim müdürleri karışma koyulmak için referans diploma komisyonunda işyar memleket milli eğitim müdür yardımcısı yahut şube müdürü ile görevli personel birlikte mesul olacaktır. 6. Adayların müracaat müsaade işlemleri; Talim ve Edep Kurulu Başkanlığının 20/02/2014 tarihli ve 9 sınırlanmış Muallimlik Alanları, Atama ve Öğüt Okutma Esaslarına ilişkin Asamble Kararının eğreti maddeleri da karışma atılmak üzere ilgilendiren maddeleri ve eki Çizgilik ile bu Çizelgede mezun olunan yükseköğretim programları/fakültelere bakarak belirlenen öncelik durumları dikkate alınarak yapılacaktır. Kerte 4 : 20/02/2014 günlü ve 9 sınırlanmış Öğretmenlik Alanları, Tayin ve Öğüt Okutma Esaslarına ilgili Asamble Kararının aktüel haliyle prosedür yapılması ehemmiyet yeryüzü etmektedir. bahis konusu Asamble Kararının güncel haline “ttkb.meb.gov.tr” adresinden erişilebilir. 7. Icazet işlemi sırasında geçerliliği üstüne çekinti edilen belgeler, Personel Umumi Müdürlüğü Sarıklı Nasıp Daire Başkanlığına e-misil ekinde gönderilecek ve yapılacak istimara sonucuna göre prosedür yapılacaktır. 8. Başvurularda e-çap üzerinden aldıkları Mezun Belgesini sisteme yükleyen adayların bu belgeleri e-oran üzerindehttps://www.turkiye.gov.tr/doküman-doğrulamaadresinden diplomalarını doğrulatmak kaydıyla kabul edilecektir.Atama, Bildirim ve Göreve Start 1. Nasıp işlemleri, başvurusu Toyluk ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ülke milli yetişek müdürlüklerince onaylananlardan Bilgisizlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 24.05.2021 günlü ve E-55713576-622.03-489104 sınırlanmış yazısı ekinde alınan Eklenmiş-2 Milli Sporcuların Atamalarında Esas Alınacak Öncelik Sıralaması Tablosu’nda belirtilen evleviyet sıralamasına göre yapılacaktır. söz konusu Tabloda belirtilen evleviyet sıralamasında denklik olması halinde, atanacak adayın seçiminde intaç tarihi evvel olana, bunun birlikte karşılık olması halinde yaşı şişman olana öncelik verilecektir. 2. Elektronik Beyin süresince gerçekleştirilen tayin sonuçları, Bakanlığın “personel.meb.gov.tr” genel ağ adresinden duyurulacaktır. 3. Tayin kararnameleri, ülke milli terbiye müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri e-posta adreslerine ihbariye yapılacaktır. 4. Ataması yapılanlar, nasıp kararnamelerinin kendilerine tebliğinden itibaren 657 mahdut Cesamet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde beliritilen müddet içerisinde: 4.1.Bilgilerin uyuşmaması halinde format Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir. 4.2. Akıbet altı ay ortamında fariğ vesikalık fotoğraf (6 adet), 4.3. mal bildirimi (il milli terbiye müdürlüklerinden temin edilecektir), 4.4. Elektronik Müracaat Formu, 4.5.B aşvuru esnasında Eğitimsel Formasyon Belgesi hesabına resmi yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi, 4.6.S ağlık durumu yönünden muallimlik görevini yapmasına bariyer aynı durumu olmadığına dayalı alınacak esenlik yerleşmiş raporu, 4.7.Güncel günlü Adli Sicil Kaydını gösterir belge, ile birlikte atandıkları el milli terbiye müdürlüklerine başvuracaklardır. 5. Elektronik Müracaat Formu’ndaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler toprak milli müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel berhava bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüte düşülenler ise kıymetlendirilmek için Personel Genel Müdürlüğü Sarıklı Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir. 6. Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ilişik sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişik etki temin edilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Kat Başkanlığına gönderilecektir.7. Göreve bidayet esnasında Sistenilen afiyet durumu yönünden muallimlik görevini yapmasına bariyer tıpkısı durumu olmadığına dayalı tekmil teşekküllü tıpkı hastaneden alınacak esenlik kurulu raporunda saha düzlük ifadeler doğrultusunda göreve başlatılmasında kararsızlık oluşanlar için Personel Genel Müdürlüğü Hoca Tayin Ofis Başkanlığından düşün istenilecektir. E. Göreve Başlamayanlar Karşı Yapılacak İşlemler Belge ile ispatı olanaklı avcı nedenler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile doküman ile ispatı benzer zorba sebeplerle göreve başlamama münhal iki kocaoğlan aştığı takdirde bu kişilerin atamaları nakız edilecektir..
Share: