Asgari ücretin kazanç dışı bırakılmasına ilişkin esaslar

Kaynak ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Sağlık Vergisi Umumi Tebliği Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yayınlanan Kanun ile getirilen minimal ücretin vergi dışı tutulmasına ilişik düzenlemenin uygulama esasları belirlenirken, 1 Familya 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giren minimum ücret istisnası uygulamasına müteveccih örneklere birlikte yer verildi. Hile ve denetleme kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı, bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine, sporculara yapılan ödemeler dahi istisnadan yararlanacak. Yapılan düzenlemeye bakarak, 2022 yılı için belirlenen minimum sevap tutarı olan 5 bin 4 liradan çabucak sigorta kesintileri yapılacak, dirimsel vergisi ve mühür vergisi kesilmeyecek. Minimal ücretliye net 4 bin 253,40 teklik ödenecek. Asgari ücretin üzerinde sevap alanların ise minimum ücrete çıkıntı eden ücretlerinden dirimlik ve mühür vergisi alınmayacak. Ecir gelirleri minimum ücretin üzerinde olan çalışanların ücretlerinin, minimal ücret matrahı kadarlık kısmı dirimsel vergisinden derogasyon edilecek.Örneğin brüt ücreti 8 bin lira olan ayrımsız çalışandan ayrıklık nedeniyle 638,01 lira dirimlik vergisi, 37,98 lira damga vergisi alınmayacak. Dümen ve denetim kurulu üyelerine ödenen hakkıhuzur, bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine, sporculara yapılan ödemeler da istisnadan faydalanabilecek. İstisna bire bir ayda yapılan sevap ve ecir sayılan ödemelerin toplamına tıpkı defa uygulanacak. Mahiye ödemesinin beraberinde aynı dönemde yapılan ve ecir namına değerlendirilen prim, ikramiye, huzur hakkı, çalışma ücreti, döner ücreti, munzam öğüt ücreti gibi ödemeler de dikkate alınarak ayrıklık uygulanacak. Bu kapsamda, ilgilendiren ayda yapılan ecir ve ecir muazzez ödemelerin toplamına bu ayrıklık tıpkı misil uygulanabilecek. Apansızın fazla işverende çalışanlarda istisna yeryüzü erdemli ücrete uygulanacak. Almanak beyanname verilmesi gerektiği durumda bile istisnadan faydalanılabilecek. Kısmi zamanlı çalışıp, eksiksiz zamanlı çalışmayan söz gelişi mahiye 15 periyot etkin tıpkısı çalışana 4 bin 253,40 liralık derogasyon birlik olarak uygulanacak. Gösterişsiz usul mükelleflerin birlikte etkin ve ayrıksı ücretli namına vergilendirilenler bile istisnadan faydalanacak. Taksici, dolmuşçu, terzi, güzellik salonu kabil macerasız usule bağımlı mükelleflerin yanı sıra çalışan ve değişik ücretli olarak vergilendirilen çalışanlara geçerli ayrıksı sevap vergileme usulü kaldırılırken, bu ücretliler bile 1 Ev 2022 tarihinden itibaren genel hükümleri bağımlı olacak. Bu kapsamda mevcut çalışanlar, imdi vergi karnesi almayacak ve karnelerini alacak dairesine ibraz ederek vergilerini emisyon ve gerçekleşme ettirmeyecek. Bunlardan minimal ücretli olarak çalışanlar derogasyon nedeniyle vergi ödemeyecek. Henüz faziletli ücret alanlar ise istisnayı aşan ücretlerini yıllık beyanname ile beyan edecekler. Tebliğde, istisnanın kapsamı ve uygulamasına ilgilendiren detaylı bilgilere kayran verilirken, buna bakarak, minimum ücretin mahiye brüt tutarından iştirakçi sosyal düzenlilik kurumu primi ve aylaklık sigorta primi düşüldükten bilahare artan tutarına çıkma eden ücretleri sağlık vergisinden derogasyon edilirken, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, bakım erbabının ilgili aydaki gelirine ilgilendiren verginin hesaplanacağı dirimsel şerha tutarları ve oranları, ayrıklık kapsamındaki tutarlar bile dikkate alınarak belirlenecek. Yapılan aranjman ile 1 Karı 2022 tarihinden itibaren yapılan sevap ödemelerinde asgari kesim indirimi uygulanmayacak. Minimal ücretle müteharrik ve derogasyon uygulaması nedeniyle kazanç ödemeyecek olan hizmet erbabı da dahil almak üzere alacak indiriminden müstefit olmak için başvuruda bulunanların engellilik indirimine ilişkin işlemleri ilkin olduğu kabil Sağlık İdaresi Başkanlığınca değerlendirilerek sonuçlandırılacak. Asgari ücretli kendisine etkin ve bu nedenle ilişkin ayda derogasyon dolayısıyla alacak ödemeyecek bakım erbabı, engellilik indiriminden faydalanamayacak olmakla birlikte onaylanan başvuruları üstüne şartları dahilinde emeklilik başvurularını yapabilecek. Asgari ücretin üzerinde ücret alan ve rüşvet indirimine hak kazanan bakım erbabının, sağlık vergisi matrahının ehliyetli olması halinde, hem engellilik indiriminden hem birlikte istisnadan faydalanması mümkün olacak. Kaynak ve Maliye Bakanlığı Sağlık İdaresi Başkanlığının Dirimlik Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’üstelik yayınlanarak yürürlüğe girdi.İSTİSNADAN YARARLANACAKLAR BELİRLENDİ Yönetim ve denetleme kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı, bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine, sporculara yapılan ödemeler da istisnadan yararlanacak. ASGARİ ÜCRETİN BÜRÜTÜNDEN SADECE SİGORTA KESİNTİLERİ YAPILACAK Yapılan düzenlemeye göre, 2022 yılı için belirlenen minimal ücret tutarı olan 5 bin 4 liradan sadece sigorta kesintileri yapılacak, dirimlik vergisi ve mühür vergisi kesilmeyecek. Asgari ücretliye kesin 4 bin 253,40 lira ödenecek. ASGARİ ÜCRETTEN AŞKIN ALANLARDAN ASGARİ ÜCRETE YAĞIZ OLAN KISMA VERGİ KESİNTİSİ NAMEVCUT Minimum ücretin üstünde ücret alanların ise minimal ücrete derkenar fail ücretlerinden dirimsel ve mühür vergisi alınmayacak. Ecir gelirleri asgari ücretin üstünde olan çalışanların ücretlerinin, minimal sevap matrahı kadarlık kısmı gelir vergisinden ayrıklık edilecek. Yine brüt minimal sevap tutarına kullanılmış eden kısmı de mühür vergisinden derogasyon tutulacak. Örneğin brüt ücreti 8 bin lira olan benzeri çalışandan ayrıklık zımnında 638,01 teklik sağlık vergisi, 37,98 lira damga vergisi alınmayacak. SEVAP VE SEVAP SAYILAN ÖDEMELER Dümen ve denetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı, bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine, sporculara yapılan ödemeler bile istisnadan faydalanabilecek.Aylık ödemesinin beraberinde benzeri dönemde yapılan ve ecir olarak değerlendirilen prim, ikramiye, hakkıhuzur, iş ücreti, döner ücreti, mülhak ders ücreti üzere ödemeler bile dikkate alınarak ayrıklık uygulanacak. Bu kapsamda, ait ayda yapılan ecir ve sevap aziz ödemelerin toplamına bu derogasyon tıpkısı sefer uygulanabilecek. Birden çok işverende çalışanlarda istisna yer efdal ücrete uygulanacak. Almanak beyanname verilmesi gerektiği durumda da istisnadan faydalanılabilecek. Kısmi zamanlı çalışıp, eksiksiz zamanlı çalışmayan söz gelişi maaş 15 zaman etkin bire bir çalışana 4 bin 253,40 lira ayrıklık umum kendisine uygulanacak. TEŞVİK UYGULAMALARINDA ÖNCELİKLE İSTİSNA UYGULANACAK Başıboş Bölgeler Kanunu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Araştırma, Ihya ve Dizayn Faaliyetlerinin Desteklenmesi Karşı Yasa kapsamında muteber teşviklerde, çalışanların ücretlerine öncelikle istisna uygulanacak ve ayrıklık sonrası kesilen rüşvet tutarı çalıştıran lehine muhtasar beyannamede tahakkuktan terkin edilecek. BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN YANINDA ÇALIŞANLARA UYGULANAN DİĞER ÜCRET VERGİLEME USULÜ KALDIRILDI Mahdut usul mükelleflerin yanında çalışan ve gayrı ücretli adına vergilendirilenler üstelik istisnadan faydalanacak.Bu kapsamda kâin çalışanlar, daha çok vergi karnesi almayacak ve karnelerini kazanç dairesine ibraz ederek vergilerini emisyon ve gerçekleşme ettirmeyecek. Bunlardan asgari ücretli kendisine çalışanlar derogasyon dolayısıyla vergi ödemeyecek. Henüz efdal ecir alanlar ise istisnayı aşan ücretlerini almanak beyanname ile beyan edecekler. HİZMET ERBABININ İLGİLİ AYDAKİ GELİRİNE İLİŞKİN VERGİNİN HESAPLANACAĞI GELİR DİLİM TUTARLARI VE ORANLARI, İSTİSNA KAPSAMINDAKİ TUTARLAR DE DİKKATE ALINARAK Tebliğde, istisnanın kapsamı ve uygulamasına ilişkin teferruatlı bilgilere meydan verilirken, buna göre, asgari ücretin aylık brüt tutarından iştirakçi sosyal asayiş kurumu primi ve avarelik sigorta primi düşüldükten bilahare mütezayit tutarına kullanılmış fail ücretleri sağlık vergisinden derogasyon edilirken, istisnayı aşan ecir gelirinin vergilendirilmesinde, hizmet erbabının ilişkin aydaki gelirine ilişkin verginin hesaplanacağı dirimlik epizot tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar birlikte dikkate alınarak belirlenecek. İstisna nedeniyle alınmayacak alacak, ilişik ayda maaş asgari sevap üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşmayacak. AGİ UYGULANMAYACAK Yapılan aranjman ile 1 Eş 2022 tarihinden itibaren yapılan ecir ödemelerinde minimum sözleşme indirimi uygulanmayacak.Minimum ücretli yerine çalışan ve bu nedenle ilişkin ayda derogasyon nedeniyle idrak ödemeyecek hizmet erbabı, engellilik indiriminden faydalanamayacak olmakla birlikte onaylanan başvuruları üzerine şartları dahilinde tekaütlük başvurularını yapabilecek. Minimal ücretin üstünde ecir alan ve alacak indirimine doğruluk kazanan hizmet erbabının, sağlık vergisi matrahının ehliyetli olması halinde, hem engellilik indiriminden hem üstelik istisnadan faydalanması mümkün olacak.  .
Share: