3 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkaı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’üstelik yayınlanan karara göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Pror. Dr. Mustafa Berktaş, Niğde Ömer Halis Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Akıllı atandı. 05.07.1968 yılında Samsun Terme ’da doğdu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ’nden mezun oldu. 1991 yılında Yüzüncü Sene Üniversitesi Baytar Fakültesi Azık Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalına Asistan oldu. 1997 yılında İSVİÇRE Zürih Üniversitesi Veteriner Fakültesi Rızık Hijyeni ve Güvenliği Enstitüsü ’nde doktora eğitimini tamamlayarak “Veteriner Hekimliği Doktoru” unvanı aldı. 1998 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Caize Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalına Apotr Doçent kendisine atandı. 2003 yılında TÜBİTAK Bilgin Yetiştirme Grubu ’nca Deutsche Forschungsgemeinschaft ’tan aldığı bursla Almanya Berlin Mutlak Üniversitesi Gıda Hijyeni Enstitüsü ’nde misafir araştırman namına bulundu. 2004 yılında Doçent unvanı ve yetkisi verildi.2008 yılında Ekincilik ve Köyişleri Bakanlığınca benzeri süre Millî Azık Müracaat Laboratuarı müessis Müdürü olarak görevlendirildi. 2009 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Nevale Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalına Profesör Hekim kendisine atandı. 2010-2013 yıllarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Baytar Fakültesi Dekanlığı görevi yanında, Fakülte Oturmuş Üyeliği, Darülfünun Umumi Heyet Üyeliği ve Senatörlüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Afiyet Bilimleri Enstitüsü Umumi Heyet Üyeliği ve bir sırada Azık Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı ve Kürsü Başkanı görevlerini yürüttü. 19 Mart 2014 tarihinden itibaren TÜBİTAK Ekincilik Ormancılık ve Veterinerlik Araştırı Grubu (TOVAG) Yürütme Komitesi Koordinatörü V. görevini yürütmektedir. 10 Mart 2017 tarihinden itibaren TÜBİTAK Araştırma Bindi Programları (ARDEB) Başkanlığı V. görevini yürütmektedir. TÜBİTAK (VHAG, TOGTAG, VAP, TARP, BİDEB, BMBF-INTENC (Almanya) Eş Davet), Yüzüncü Sene ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırı Projeleri Başkanlığınca, Afiyet Bakanlığı Takip Kat Başkanlığınca, Azık, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Tetkikat ve Politikalar Umumi Müdürlüğünce, Samsun İl Hususi İdaresi Araştırı ve Ihya Ofis Başkanlığınca sübvanse toplam 22 projede yürütücü, havari araştırmacı veya proje danışmanı yerine görev almıştır.Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI, evli ve 3 bala babasıdır. 1960 yılında İzmir ’de doğdu. Ortaöğretim öğrenimini İzmir ’birlikte tamamladı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tababet Fakültesi ’nden 1983 yılında mezun olduktan sonraları Tokat, Afyonkarahisar ve İzmir ’birlikte doktorluk görevinde bulundu. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi ’nde Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji alanında önsezi yaptı. 1993 yılında Van ’a giderek Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi ’nde kurucu Anabilim Dalı Başkanlığı ile Darülfünun Esenlik ve Uygulama Hastanesi ’nde kurucu baştabiplik görevlerini üstlendi. Keyif Bilimleri Enstitüsü ’ndeki yönetimsel görevleri birlikte Bölge Tabip Odası Başkanlığı görevini dahi başarıyla yürüttü. Akademik çalışmaları sonrasında ayrımsız üniversitede 1996 yılında Doçentlik, 2003 yılında ise Profesörlük unvanlarını kazandı. Bu süre içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde 300 civarında makalesi yayınlandı. 2010 yılında müessis başhekimliğine atandığı Van Havza Eğitim Bilimi ve Araştırma Hastanesi ’nin yapılış sürecini elden yedi ayda tamamlayarak açılışını gerçekleştirdi.2012 ’üstelik tekaüt olarak özel bire bir keyif kuruluşunda üç sene süre ile yöneticilik yaptı. 2015 yılı Haziran ayında Türkiye Afiyet Enstitüleri Başkanlığı ’na ilişkin Türkiye Keyif Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanlığına atandı ve bu süreçte Millî Denklik Hastane Programını Türkiye ’birlikte ilk defa uygulamaya konuldu. Bu görevi esnasında Yükseköğretim Nitelik Yerleşmiş üyeliği görevini de yürüttü. 2017 yılı Şubat ayında Tıbbî Mikrobiyoloji Anabilim Dalında profesör namına atandığı Afiyet Bilimleri Üniversitesi ’nde, sırasıyla Anabilim Dalı Başkanlığı ve Eğitim, Nitelik ve Ilmî Araştırmalardan mesul Rektör Yardımcılığı görevlerini yürütmesi birlikte KONU Komisyon Başkanlığını bile üstlendi. 2017 Ağustos ayı böylelikle Yükseköğretim Müesses Başkanlığının teklifi, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile İzmir Bakırçay Üniversitesi müessis rektörlüğüne atandı. Prof. Berktaş, İzmir Bakırçay Üniversitesi rektörlüğü yanı sıra Esenlik Enstitüleri Başkanlığı Bilim Müesses Üyeliği, Esenlik Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Yerleşmiş üyeliği ile Yükseköğretim Müesses bünyesinde mevcut Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konsey Başkanlığı görevlerini dahi yürütmektedir.
Share: