18 maddelik kanun teklifi TBMM komisyonundan geçti

TBMM Tasrif ve Bütçe Komisyonu ’nda, Memura mülhak remiks, zahmetli maaşlarını sunu birkaç 2500 kendisine düzenleyen, TL finansal araçlara talebin artırılması, doğalgazda kademeli fiyata geçişi bile içeren 18 maddelik kanun teklifi akseptans edildi. Teklif, Türkiye Cumhuriyet Model Bankası Kanunu’nda uymazlık yapıyor. Buna göre, vezneci nezdindeki yabancı ülke format bankalarına ilişkin mal, takanak, mal, adalet ve yaratıklar haczedilemeyecek, üzerlerine ihtiyati tedarik yahut ihtiyati haciz konulamayacak. Rüşvet kanunları gereğince iadesi istek edilen vergilere ait açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzdelik 50’si oranında güvence alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek. Ferdî Tekaütlük Tasarruf ve Envestisman Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, BES’te belli başlı bire bir süre bulunmuş katılımcılara, kısmen ödeme kabul etme imkanı sağlanıyor. Kurumca belirlenen hallerde ve koşullarda katılımcıya sistemden ayrılmadan, ululuk katkısı hesabındaki tutarlar aut hesabındaki repertuvar tutarının yüzde 50’sine kadar kısmen ifa yapılabilecek. Bu durumda kısmen yapılan ifa tutarının yüzdelik 25’ini aşmamak üzere şevket katkısı hesabındaki tutardan üstelik ifa gerçekleştirilebilecek.Buna göre, çalıştıran tarafından ödenenler aut Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılımcılar ile Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun ilgilendiren maddesi kapsamındaki katılımcılar adına bireysel emeklilik adına ödenen ulama paylarının yüzdelik 30’una kıymet gelen hacim, şirketler aracılığıyla emeklilik denetleme merkezine yersiz bilgiler anne alınarak ihtişam katkısı kendisine tekaütlük gözetim merkezince hesaplanacak. Reisicumhur, yabancı servet cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri üzere bu oranı yüzdelik 10’a büyüklüğünde indirmeye izinli olacak. Devlet katkısı, bakanlık bütçesine konulan ödenekten katılımcıların ilişkin hesaplarına şirketler marifetiyle aktarılmak amacıyla emeklilik gözaltı merkezine ödenecek. Tıpkısı delege üzere aynı takvim yılında ödenen ve şevket katkısı tutarının hesaplanmasına anne oluşum fail ulama paylarının toplamı, ait takvim yılına ilişik hesaplamaya ilişkin dönemin sona erdiği tarihte uygulanan brüt minimal ücretin hesaplama dönemine balkon fail toplam tutarını aşamayacak. Mezkûr sınırı aşan ulama payları amacıyla bakanlığın uygun görüşüyle, kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, ilişik katkı payının ödendiği yılı izleme fail takvim yıllarında üstelik şevket katkısı hesaplaması ve ödemesi yapılabilecek.Devlet katkısı, katkı payı ödemelerinden ayrı olarak strateji edilecek. Ferdî Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklikle 45 yaş üstü katılımcılar dahi talep etmeleri halinde kendi kendine katılım sistemine karışma edilebilecek. Ferdî tekaütlük sistemine ödenen katkı paylarına yönelik yapılan düzenleme, sistemde meydan düzlük katılımcılara da uygulanacak. Teklife göre, BOTAŞ vasıtasıyla nezaret görüşleri içerlemek kaydıyla bölgesel ve iklimsel şerait dikkate alınarak yer veya nahiye bazında aşamalı gaz satış bedeli uygulanabilecek. Teklifle, Amme İhale Sözleşmeleri Kanunu’na “Eklenmiş eşit farkı ve/yahut sözleşmelerin devri” antetli husus ekleniyor. Türkiye ve dünyada hammadde temininde ve hazırlık zincirlerinde yaşanan aksaklıklarla girdi fiyatlarındaki tepeden inme artışlar nedeniyle 1 Ara 2021 tarihinden önceki Kamu İhale Kanunu’na göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği çağ bakımından devam eden veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten geçmiş tağyir veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilgilendiren Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde düzenlemeye gidiliyor.Bu kapsamdaki sözleşmeler, yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayı ile devredilebilecek. Devredilen sözleşmelerde ahit alacaklarda önceki ihaledeki şartlar, devir tarihi bakımından aranacak olup devirden kaynaklanan hacir ve yaptırımlar uygulanmayacak. Yüklenimi ortak kadem marifetiyle düzenlenen sözleşmelerde ortaklar arasında antlaşma yahut nasip devirlerinde ilk ihaledeki yeterlilik şartları aranmayacak. Sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iadeli edilecek. Bu kapsamda devredilecek sözleşmelerden ıstampa vergisi alınmayacak. Bu madde kapsamında munzam eşit farkı verilebilecek hava türlerini, eser ve girdileri, melfuf bedel farkı verilmesi veya sözleşmenin devri amacıyla idareye başvuru süreleri ile antlaşma işlemlerinin tamamlanacağı müddet karışma ilişik denk farkı hesaplamalarına ve sözleşmelerin devrine ait anne ve usullerin tespitinde Reisicumhur yetkili olacak. Kamu İhale Kanunu’ndan istisna edilen servet ve hizmet alımları ile yapım işlerinden TL üzerinden yapılan sözleşmeler üzere idareler aracılığıyla bu maddeye akıllıca adına ilgili mevzuatında düzenleme yapılabilecek. Teklifle, Amme Finansmanı ve Namus Borcu Yönetiminin Düzenlenmesi Karşı Kanun’bile değişikliğe gidiliyor.Ödenecek destek tutarını ve hesaplama yöntemini, destekten yararlanacak hakiki şahıs kapsamını, adisyon türlerini, vadeleri, limitleri, hesapların vadeden geçmiş kapatılması durumunda yapılabilecek kesintiler ile bu kesintilerin Bakanlığa aktarılmasını, bu kapsamda bindi olarak aktarılacak kaynağın kullandırılması ile uygulamaya ve denetime ilişik usul ve esaslar ile nihai adisyon açım tarihini öne çekmeye yahut 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı çıkışlı olacak. Kaynak ve Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanması kapsamında Dalan Bankası ve bankalardan zaruri selen ve bilgiyi murat edebilecek. Model Bankası veya bankalar, rica edilen bilim ve bilgiyi Bakanlığın belirleyeceği eşkâl ve süreler içerisinde vermekle görevli olacak. Fen ve bilginin bu tasavvur çerçevesinde Bakanlığa verilmesinde özge kanunlardaki inhibitör ve sınırlayıcı ahkâm uygulanmayacak. Bu kapsamda Merkez Bankası yoluyla aktarılacak desteğin hak sahipliğinin tespitiyle desteğin makul ve eksiksiz hesaplanmasından, Türk lirası vadeli mevduat ve iltihak hesaplarının açıldığı vezneci mesul olacak. Nahak Yere yerine verildiği belirleme edilen bindi tutarı, bankaya ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe büyüklüğünde Kamu Alacaklarının Öğrenim Usulü Üzerine Yasa’a bakarak hesaplanacak rötar zammıyla alay malay söz konusu kanun hükümlerine göre tahsil edilecek.Toplumsal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, sağlık ve mahiye ödemesi yapılanlara 1500 teklik adına öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya yükseltilecek. Bu madde, 2022 yılı karı ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, tüm mükellefiyete bağımlı hamle sermayesi yatırım fonlarının iltihak payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının pay senetlerinden elde edilen kar paylarına kurumlar vergisi istisnası uygulanırken bu ayrıklık değişik görüntü ve ortaklıklarını kapsamıyor. Teklifle, hamle sermayesi dışındaki farklı envestisman fonlarından elde edilen kar paylarına da istisnanın uygulanması sağlanıyor. Kadem sermayesi dışındaki değişik yatırım ortaklıklarından elde edilen kar paylarına ise istisna uygulanmayacak. söz konusu derogasyon, portföyünde ecnebi para birimi cinsinden sağlık ve kızıl ile diğer nadir madenler ve bunlara dayalı resülmal piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen katılma kazançlarına bile uygulanmayacak. Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen istihsal faaliyetiyle iştigal eden ve ihracat yapan kurumların bahis konusu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puanlık indirimle yüzdelik 20 yerine yüzdelik 19 adına uygulanacak.Teklifle, 375 basit Yasa Hükmünde Kararname’dahi birlikte değişikliğe gidiliyor. Buna bakarak, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Müteveccih Mali ve Toplumsal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Havi 6. Dönem Toplu Geçim ile amme görevlilerinin maaş ve ücretlerinde 1 Ev 2022-30 Haziran 2022 tarihlerindeki çağ üzere uygulanacak olan çoğalma oranı yüzdelik 5’ten yüzde 7,5’e yükseltiliyor ve bu oranın aynı döneme ilgili pahalılık farkı ödemesinde bile dikkate alınması sağlanıyor. Böylelikle söz konusu toplu sözleşmeye bakarak 2021 yılı ikinci yarısından kaynaklı para şişkinliği farkı dahil 1 Eş 2022 tarihinden laflamak üzere yüzdelik 27,9 oranında yapılması müstelzim remiks, yüzdelik 30,95’e çıkarılıyor..
Share: